Journal of Literary Criticism and Rhetoric
تحلیل مؤلفه‌های پسامدرن در رمان قهوۀ سرد آقای نویسنده
تحلیل مؤلفه‌های پسامدرن در رمان قهوۀ سرد آقای نویسنده

احمد حیدری گوجانی؛ محسن ذوالفقاری؛ حسن حیدری؛ حجت الله امیدعلی

دوره 10، شماره 4 ، اسفند 1400، ، صفحه 79-99

https://doi.org/10.22059/jlcr.2021.328889.1727

چکیده
  تجزیۀ هر پدیده به عناصر سازندۀ آن از نظر علمی با‌ ‌اهمّیّت است. «شخصیّت»‌ از مهمترین عناصر سازندۀ روایت‌ و چگونگی تفسیر شخصیّت‌های داستان از اجزاءِ اصلی تفسیر متن است. این پژوهش در پی واکاوی و ...  بیشتر
پژوهشی بر رابطۀ راوی با روایت‌شنو و رویدادها و شخصیّت‌ها در ادبیّات داستانی
پژوهشی بر رابطۀ راوی با روایت‌شنو و رویدادها و شخصیّت‌ها در ادبیّات داستانی

الیاس نورائی؛ فضل‌االله خدادادی

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1393، ، صفحه 37-55

https://doi.org/10.22059/jlcr.2015.54193

چکیده
  فاصلۀ راوی از رویدادها و شخصیّت‌ها و روایت‌شنو، از متنی به متن دیگر متفاوت است و این فاصله امکان دارد از نظر بُعد زمانی، حضور جسمانی و عقلانی و اخلاقی و یا عاطفی باشد؛ برای مثال، راویِ خشم و هیاهو بدون ...  بیشتر