کلیدواژه‌ها = جامی
تفنن ساختار و تنوع مضامین در ملمعات نور الدین عبدالرحمن بن احمد جامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مهر 1402

10.22059/jlcr.2023.256097.979

حجت رسولی؛ شلیر احمدی


زیباشناسی تزئینات معماری در ادبیات دورۀ تیموری (مورد پژوهانه: شعر جامی)

دوره 10، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 119-142

10.22059/jlcr.2021.326043.1693

ناصر علیزاده خیاط؛ احمد گلی؛ زینب رشیدی


بررسی سر چشمه‌های حکایات روضة نخستین بهارستان جامی

دوره 1، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 73-98

10.22059/jlcr.2012.35238

وحید سبزیان پور؛ فرزانه فتاحیان