دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
3. تصویرشناسی دیگران در اشعار میرزادۀ عشقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1398

10.22059/jlcr.2020.280477.1246

حسین حسن رضایی


4. نقد رمان های «نفرین شدگان» و «مهمانی تلخ» با رویکرد منطق مکالمۀ باختین

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1399

10.22059/jlcr.2020.293865.1381

شیرزاد طایفی؛ هانیه حاجی تبار


5. کاربست مؤلفه ‌های نظریه جهان متن در روایت بیهقی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1399

10.22059/jlcr.2019.289426.1339

زینب طلایی؛ حبیب الله عباسی


6. وحدت هنری در شاهنامه ی فردوسی بر اساس فلسفه ی هنر بندتو کروچه

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1399

10.22059/jlcr.2020.277344.1212

تیمور مالمیر؛ رامین محرمی؛ چیمن فتحی


7. تبیین مفهوم آزادی در عرفان مقایسه‌ی آن با تعاریف رایج در فلسفه‌ی غرب

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1399

10.22059/jlcr.2020.294894.1390

فاطمه محسنی گردکوهی؛ سپیده موسوی گورابی


8. تحلیل روان‌شناختی «نیاز به تفریح» در داستان‌های برگزیده کودکان؛ براساس نظریه انتخاب ویلیام گلاسر

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1399

10.22059/jlcr.2020.274836.1486

ناصر نیکوبخت؛ جواد دهقانیان؛ سمیه رضایی