دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی-پژوهشی

تحلیل داستان شیر و گاو و بازجست کار دمنه بر پایۀ نظریۀ دریافت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1401

10.22059/jlcr.2023.350905.1899

کامران قنبری؛ قهرمان شیری


بررسی نوع ادبی در سه اثر منثور فارسی (حسین کرد شبستری،دارابنامه بیغمی و چهارمقاله نظامی عروضی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1402

10.22059/jlcr.2023.350310.1890

یدالله نصراللهی؛ عاطفه ابراهیمی


جستاری در تخلص‌های غریب و طنزآمیز در شعر فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 تیر 1402

10.22059/jlcr.2023.354242.1907

حمیدرضا Hamidreza؛ محمود فضیلت


انواع طنز در آثار شاعران برجستۀ عصر سلجوقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1402

10.22059/jlcr.2023.360902.1941

قهرمان شیری


بررسی اصول سوررئالیسم در منظومۀ «کفشهای مکاشفه» احمد عزیزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1402

10.22059/jlcr.2023.346939.1867

حمیده آزاد؛ حمیرا زمرّدی


اسطوره ایزدان و باشندگان فعال در شعر فارسی معاصر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1402

10.22059/jlcr.2023.354006.1905

ساغر سلمانی نژادمهرآبادی


اقتباس طنزآمیز حافظ از کرامتی صوفیانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1402

10.22059/jlcr.2021.319621.1637

تیمور مالمیر؛ زهرا ابطحی


ظرفیت‌ها و محدودیت‌های نظریة باختین در نقد ادبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1402

10.22059/jlcr.2023.361223.1944

حسین پاینده


بررسی جامعه شناختی داستان «سیاسنبو» اثر محمد رضا صفدری براساس ساختارگرایی تکوینی گلدمن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1402

10.22059/jlcr.2023.358054.1931

زیبا قلاوندی؛ علی حاجی پور


بررسی معضل معنایی بیت «ای گل تو دوش...» از حافظ بر پایة نظریة انسجام واژگانی هالیدی و حسن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1402

10.22059/jlcr.2023.362327.1948

ایوب مرادی


تفنن ساختار و تنوع مضامین در ملمعات نور الدین عبدالرحمن بن احمد جامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مهر 1402

10.22059/jlcr.2023.256097.979

حجت رسولی؛ شلیر احمدی