دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی-پژوهشی

جلوه‌‌هایی از مرگ‌‌آگاهی در اندیشه‌‌ی مارتین هایدگر و رمان کلیدر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1401

10.22059/jlcr.2022.332282.1756

پروانه والامهر؛ علی سنایی


منطق تعامل در روایت‌های سیاسی-اخلاقی کلاسیک فارسی:آداب معاشرت و فاصله‌گزینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1401

10.22059/jlcr.2021.327009.1702

چنور زاهدی؛ پارسا یعقوبی جنبه سرایی


بحثی نظری درباره مهمترین عوامل تأثیرگذار بر متون ادبی(ویژگیهای شاهکارها)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1401

10.22059/jlcr.2022.344708.1858

امید مجد


زیبایی‌شناسی رباعی‌های بیژن ارژن از منظر نقد فرمالیستی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آذر 1401

10.22059/jlcr.2022.332318.1757

حسنا محمدزاده؛ حسین قربانپور آرانی


مفهوم‌سازی استعاری خود‌ستایی‌های خاقانی بر اساس نظریه استعاره مفهومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1401

10.22059/jlcr.2022.347517.1873

مریم منوچهری؛ اسماعیل شفق