دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی-پژوهشی

انواع طنز در آثار شاعران برجستۀ عصر سلجوقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1402

10.22059/jlcr.2023.360902.1941

قهرمان شیری


اسطوره ایزدان و باشندگان فعال در شعر فارسی معاصر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1402

10.22059/jlcr.2023.354006.1905

ساغر سلمانی نژادمهرآبادی


اقتباس طنزآمیز حافظ از کرامتی صوفیانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1402

10.22059/jlcr.2021.319621.1637

تیمور مالمیر؛ زهرا ابطحی


ظرفیت‌ها و محدودیت‌های نظریة باختین در نقد ادبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1402

10.22059/jlcr.2023.361223.1944

حسین پاینده


بررسی جامعه شناختی داستان «سیاسنبو» اثر محمد رضا صفدری براساس ساختارگرایی تکوینی گلدمن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1402

10.22059/jlcr.2023.358054.1931

زیبا قلاوندی؛ علی حاجی پور


بررسی معضل معنایی بیت «ای گل تو دوش...» از حافظ بر پایة نظریة انسجام واژگانی هالیدی و حسن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1402

10.22059/jlcr.2023.362327.1948

ایوب مرادی


تفنن ساختار و تنوع مضامین در ملمعات نور الدین عبدالرحمن بن احمد جامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مهر 1402

10.22059/jlcr.2023.256097.979

حجت رسولی؛ شلیر احمدی


واکاوی ساختار گروتسک در فانتزی‌های گوگول (مطالعۀ موردی شنل، دماغ)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1402

10.22059/jlcr.2023.360206.1934

بهاره فضلی درزی؛ زهره پارسیان؛ روح الله هادی