دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-234 
7. بررسی ترکیبات ابهام‌‌زا در اشعار نظامی و بیدل

صفحه 111-129

10.22059/jlcr.2016.59107

خدابخش اسداللهی؛ شکرالله پور الخاص؛ ولی علی منش