دوره و شماره: دوره 12، شماره 3 - شماره پیاپی 31، آذر 1402، صفحه 1-120