Journal of Literary Criticism and Rhetoric
علمی-پژوهشی
نقش‌های مرده در بلاغت نحوی آثار ادبی فارسی آسیای صغیرو بالکان بر مبنای نظریة هالیدی و تکیه بر گلزار دمساز قریمی، روضة العقول ملطیوی و بلبلستان موستاری
نقش‌های مرده در بلاغت نحوی آثار ادبی فارسی آسیای صغیرو بالکان بر مبنای نظریة هالیدی و تکیه بر گلزار دمساز قریمی، روضة العقول ملطیوی و بلبلستان موستاری

رویا بهادرانی؛ منظر سلطانی

دوره 9، شماره 2 ، شهریور 1399، صفحه 1-20

https://doi.org/10.22059/jlcr.2020.293133.1370

چکیده
  ازنظر هالیدی، سه ساختار اصلی دستور زبان؛ گذرایی، وجهی و مبتدایی است؛ که عوامل محقق شدن فرا نقش‌های «بازنمودی» «بینا فردی» و «متنی» هستند. ازآنجاکه وقایع و اندیشه‌های فردی، توانایی ...  بیشتر
علمی-پژوهشی
چرخش فرهنگی عنصر یونانی در ادبیات ایرانی بررسی بیش‌متنی حضور دیوژن در ادبیات ایران با رویکرد ادبیات تطبیقی
چرخش فرهنگی عنصر یونانی در ادبیات ایرانی بررسی بیش‌متنی حضور دیوژن در ادبیات ایران با رویکرد ادبیات تطبیقی

منصور پیرانی

دوره 9، شماره 2 ، شهریور 1399، صفحه 21-41

https://doi.org/10.22059/jlcr.2020.295775.1401

چکیده
  تعامل و تفاهم علمی و فرهنگی میان ایرانیان و یونانیان از حدود سال پانصد قبل از میلاد فراهم شد و تا سده‌های چهار و پنج هجری (ده‌ ‌یازده میلادی) ادامه داشت. در این مدت، عناصر فرهنگی و اندیشگانی دو ملت، در ...  بیشتر
علمی-پژوهشی
تصویرشناسی دیگران در اشعار میرزادۀ عشقی
تصویرشناسی دیگران در اشعار میرزادۀ عشقی

حسین حسن رضایی

دوره 9، شماره 2 ، شهریور 1399، صفحه 43-60

https://doi.org/10.22059/jlcr.2020.280477.1246

چکیده
  تعامل و تفاهم علمی و فرهنگی میان ایرانیان و یونانیان از حدود سال پانصد قبل از میلاد فراهم شد و تا سده‌های چهار و پنج هجری (ده‌ ‌یازده میلادی) ادامه داشت. در این مدت، عناصر فرهنگی و اندیشگانی دو ملت، در ...  بیشتر
علمی-پژوهشی
نقد رمان‌های نفرین‌شدگان و مهمانی تلخ با رویکرد منطق مکالمۀ باختین
نقد رمان‌های نفرین‌شدگان و مهمانی تلخ با رویکرد منطق مکالمۀ باختین

شیرزاد طایفی؛ هانیه حاجی تبار

دوره 9، شماره 2 ، شهریور 1399، صفحه 61-84

https://doi.org/10.22059/jlcr.2020.293865.1381

چکیده
  امروزه نقد و تحلیل آثار ادبی از منظر نظریات مختلف صورت می‌گیرد. یکی از این نظریات که معیاری برای سنجش میزان دموکراسی موجود در متن به‌حساب می‌آید، منطق مکالمۀ باختین است. منطق مکالمه در جستجوی ارتباط ...  بیشتر
علمی-پژوهشی
نظریه جهان متن در روایت بیهقی
نظریه جهان متن در روایت بیهقی

زینب طلایی؛ حبیب الله عباسی

دوره 9، شماره 2 ، شهریور 1399، صفحه 85-103

https://doi.org/10.22059/jlcr.2019.289426.1339

چکیده
  نگاه نظریۀ جهان متن به تحلیل متون، برگرفته از رویکرد شعرشناسی شناختی، دریچۀ تازه‌ای به روی انسان برای کشف چگونگی عملکرد ذهن و چگونگی ساخت یک بازنمایی ذهنی می‌گشاید. مطالعۀ آثار ادبی از این منظر به منزلۀ ...  بیشتر
علمی-پژوهشی
وحدت هنری در شاهنامۀ فردوسی ‌براساس فلسفۀ هنر بندتو کروچه
وحدت هنری در شاهنامۀ فردوسی ‌براساس فلسفۀ هنر بندتو کروچه

تیمور مالمیر؛ رامین محرمی؛ چیمن فتحی

دوره 9، شماره 2 ، شهریور 1399، صفحه 105-124

https://doi.org/10.22059/jlcr.2020.277344.1212

چکیده
  مسئلۀ انسجام در شاهنامۀ فردوسی، مسئلۀ اصلی این پژوهش است. در حقیقت، بهره‌یابی فردوسی از شیوه‌های بیان اصیل متناسب با ژانر و درونمایۀ حماسه تا حدی است که گویی تقابل دوگانۀ شعرـ اسطورۀ ساختارگرایان را ...  بیشتر
علمی-پژوهشی
تبیین مفهوم آزادی در عرفان و مقایسۀ آن با تعاریف رایج در فلسفۀ غرب
تبیین مفهوم آزادی در عرفان و مقایسۀ آن با تعاریف رایج در فلسفۀ غرب

فاطمه محسنی گردکوهی؛ سپیده موسوی گورابی

دوره 9، شماره 2 ، شهریور 1399، صفحه 125-148

https://doi.org/10.22059/jlcr.2020.294894.1390

چکیده
  آزادی از مهم‌ترین و بحث‌انگیزترین واژگانی است که در تاریخ زندگی بشر وجود داشته‌است. هرچند این امر به باور بسیاری از اندیشمندان، ذاتی بشر است و رهاورد روحیۀ تعقل و اختیار او به شمار می‌آید، اما در عمل ...  بیشتر
علمی-پژوهشی
تحلیل روان‌شناختی «نیاز به تفریح» در داستان‌های برگزیدۀ کودکان بر اساس نظریۀ انتخاب ویلیام گلاسر
تحلیل روان‌شناختی «نیاز به تفریح» در داستان‌های برگزیدۀ کودکان بر اساس نظریۀ انتخاب ویلیام گلاسر

ناصر نیکوبخت؛ جواد دهقانیان؛ سمیه رضایی

دوره 9، شماره 2 ، شهریور 1399، صفحه 149-168

https://doi.org/10.22059/jlcr.2020.274836.1486

چکیده
  تفریح و بازی یکی از مشخصات جدایی‌ناپذیر دوران کودکی است، تا آنجا که می‌توان گفت دوران کودکی به بازی‌های مربوط به آن پیوند خورده‌است. نه‌تنها کودک، بلکه بزرگسالان نیز به تفریح و شادی نیاز دارند؛ چنان‌که ...  بیشتر