دوره و شماره: دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 20، بهمن 1399، صفحه 1-160 

علمی-پژوهشی

کهن‌الگوی «خورشید» در شعر نظام‌الدّین استرآبادی

صفحه 1-19

10.22059/jlcr.2020.298888.1434

محمدرضا پاشایی؛ هادی دهقانی یزدلی؛ مهدی حمزه پور