دوره و شماره: دوره 9، شماره 3 - شماره پیاپی 19، مهر 1399، صفحه 1-184 

علمی-پژوهشی

استعارۀ ادبی و استعارۀ مفهومی

صفحه 1-23

محمد حسن حسن زاده نیری؛ علی اصغر حمیدفر