دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-296 
2. تحلیل ساختار روایی داستان خسرو و شیرین نظامی

صفحه 17-35

10.22059/jlcr.2020.74935

محبوبه اظهری اظهری؛ محمدرضا ترکی؛ تیمور مالمیر؛ علیرضا حاجیان‌نژاد


4. تصرفات مولانا در داستان‌پردازی با رویکرد اطناب

صفحه 57-77

10.22059/jlcr.2020.74937

راضیه جان‌نثاری؛ مهدی نوریان؛ حسین مسجدی؛ محبوبه خراسانی


11. «حاجی‌آقا» نوشتۀ صادق هدایت، اثری فراسوی گفتمان‌های سیاسی

صفحه 195-214

10.22059/jlcr.2020.74945

شیرزاد طایفی؛ نعمت‌الّه ایران‌زاده؛ عنایت اله دارائی