دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 15، اردیبهشت 1398، صفحه 1-300 
نام‌پژوهی عبهرالعاشقین

صفحه 179-197

10.22059/jlcr.2019.71474

سیدمحمدفرید راستگوفر؛ سیدمحمد راستگو