دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-300 
10. نام‌پژوهی عبهرالعاشقین

صفحه 179-197

10.22059/jlcr.2019.71474

سیدمحمدفرید راستگوفر؛ سیدمحمد راستگو