نمایه نویسندگان

آ

 • آذرمینا، محمّدتقی شیوه ها و شگردهای اطناب در درّه نادره [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 77-94]
 • آقایانی چاوشی، لیلا بررسی موسیقی کلام در مقامات حمیدی با تکیه بر کارکرد آرایة جناس [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 21-36]

ا

 • احمدی، احمد سروش تولاّ [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 57-75]
 • اخیانی، جمیله هاله‌های موسیقیایی در معنای دو واژه در شعر حافظ [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 117-125]

ب

 • بیرانوند، اصغر هاله‌های موسیقیایی در معنای دو واژه در شعر حافظ [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 117-125]

چ

 • چناری، امیر نگاهی نو به ایهام در بدیع فارسی [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 115-134]

ح

 • حاجی پور، میثم مبالغه؛ تصویری فراتر از خیال [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 95-114]
 • حسینی سروری، نجمه نیمۀ غایب» و بازنمایی جدال سنت و تجدد در ایران دهۀ شصت تحلیل گفتمان رمانی از حسین سناپور [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 97-116]

د

 • دارابی، حدیث بررسی منابع عربی حکایت های باب چهارم لطائف الطّوائف [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 37-56]

ر

 • رضی، احمد بررسی اطناب بسط در دو منظومة خسرو و شیرین نظامی و امیر خسرو دهلوی [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 19-35]
 • رضازاده بایی، سیّده سودابه بررسی و مقایسة ایهام و گونه‌های آن در اشعار خاقانی و حافظ [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 37-56]

ز

 • زارع، الهام تحلیل بلاغی اشعار عربی سعدی با نگاه به «تشبیه‌» [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 77-96]

س

 • سبزیان پور، وحید بررسی منابع عربی حکایت های باب چهارم لطائف الطّوائف [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 37-56]

ش

 • شفیع صفاری، محمد بررسی اطناب بسط در دو منظومة خسرو و شیرین نظامی و امیر خسرو دهلوی [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 19-35]
 • شفق، اسماعیل بررسی کانون روایت در اسرارالتوحید [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 1-20]
 • شهرامی، محمدباقر بررسی اطناب بسط در دو منظومة خسرو و شیرین نظامی و امیر خسرو دهلوی [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 19-35]

ط

 • طاهری، حمید شیوه ها و شگردهای اطناب در درّه نادره [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 77-94]

غ

ف

 • فقیهی، حسین بررسی موسیقی کلام در مقامات حمیدی با تکیه بر کارکرد آرایة جناس [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 21-36]
 • فولادی رشت آباد، شهرام شیوه ها و شگردهای اطناب در درّه نادره [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 77-94]

ک

 • کمالی، مهدی بررسی ویژگی‌های سبکی اوزان غزل‌های بیدل دهلوی [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 57-76]
 • کمالجو، مصطفی تحلیل بلاغی اشعار عربی سعدی با نگاه به «تشبیه‌» [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 77-96]

م

 • محمّدی، محمّدحسین مبالغه؛ تصویری فراتر از خیال [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 95-114]
 • مدرسی، فاطمه بررسی کانون روایت در اسرارالتوحید [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 1-20]
 • مهدوی‌فر، سعید بایستگی نگارش فرهنگ نام‌تصویرهای ادب پـارسی با بررسی نمونه‌ای دیوان خاقانی [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 1-18]

ی

 • یاسینی، امید بررسی کانون روایت در اسرارالتوحید [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 1-20]