نمایه نویسندگان

آ

 • آقایانی چاوشی، روح‌االله متن عرفانی به مثابۀ خطابه (بررسی وجوه خطابی در ساختار متون عرفانی، با تأکید بر استعاره و تمثیل) [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 189-206]
 • آقایانی چاوشی، لیلا متن عرفانی به مثابۀ خطابه (بررسی وجوه خطابی در ساختار متون عرفانی، با تأکید بر استعاره و تمثیل) [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 189-206]
 • آقابابایی، سمیه تحلیل و واکاوی نظریۀ نظم عبدالقاهر جرجانی در غزلی از حافظ (با تکیه بر نظریات هلیدی و گرایس) [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 153-170]

ا

 • اردلانی، شمس الحاجیه جلوه‌‌های آیرونی در شعر حافظ [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 171-188]
 • ایزدی، اورنگ باده‌ستایی ابونواس و حافظ [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 21-40]
 • اسداللهی، خدابخش بررسی ترکیبات ابهام‌‌زا در اشعار نظامی و بیدل [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 111-129]
 • افشاری، نرجس تحلیل داستان «رستم و سهراب» براساس نظریۀ روایت‌شناسی کلود برمون [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 51-71]
 • امامی، علیرضا خوانش شالوده‌‌شکن قصیده‌‌ای از خاقانی [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 91-103]

ب

 • بارانی، محمد نقد محققان بر شاهنامه‌ی فردوسی و پاسخ بدان (با تکیه بر آرای طه ندا) [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 205-224]
 • باقری، بهادر چهرۀ قدسی زن و عشق در داستان‌های مصطفی مستور [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 73-90]
 • بالو، فرزاد پروین و مارکس؛ تا فراسوی طبقه [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 125-135]
 • باوان پوری، مسعود تحلیل نمادهای پایداری در شعر صالح محمود هُواری [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 151-170]
 • بهرامی، لیلا هنجارگریزی در اشعار نزار قبّانی [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 171-186]
 • بهروز، سیده زیبا پدیدارشناسی عاطفه در ادبیات داستانی مقاومت با نگاهی بر رمان پل معلق [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 187-204]

پ

 • پیشوایی علوی، محسن تحلیل نمادهای پایداری در شعر صالح محمود هُواری [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 151-170]
 • پور الخاص، شکرالله بررسی ترکیبات ابهام‌‌زا در اشعار نظامی و بیدل [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 111-129]

ت

ح

 • حیدری، علی بررسی و مقایسه‌ی مصرع‌های تضمینی حافظ از دیگر شاعران [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 41-60]
 • حسنی جلیلیان، محمدرضا بررسی و مقایسه‌ی مصرع‌های تضمینی حافظ از دیگر شاعران [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 41-60]

خ

 • خاک ره کهنموئی، تبسم پوشکین؛ سعدی جوان روسیه (جایگاه سعدی در اشعار پوشکین) [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 39-49]
 • خبازی کناری، مهدی پروین و مارکس؛ تا فراسوی طبقه [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 125-135]
 • خلیلی جهانتیغ، مریم نقد محققان بر شاهنامه‌ی فردوسی و پاسخ بدان (با تکیه بر آرای طه ندا) [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 205-224]

ذ

 • ذاکری، احمد بررسی استعارۀ تهکّمیّه در غزلیات حافظ [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 61-72]

ر

 • رحیمی، صغری نقد جامعه‌‌شناختی رمان صیادون فی شارع ضیق از جبرا ابراهیم جبرا [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 1-18]
 • رحمانی، مریم تحلیل دو داستان «گنبد سبز» و «گنبد سرخ» نظامی گنجوی براساس نظریۀ «فرایند فردیت» یونگ [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 137-151]

س

 • سیف، عبدالرضا بررسی اسطوره و انواع آن در شعر معاصر (با نگاهی به شعر موسوی گرمارودی) [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 19-38]
 • سلمانی نژادمهرآبادی، ساغر بررسی اسطوره و انواع آن در شعر معاصر (با نگاهی به شعر موسوی گرمارودی) [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 19-38]

ص

 • صاحبی، سید محمد خوانش شالوده‌‌شکن قصیده‌‌ای از خاقانی [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 91-103]

ط

 • طالبیان، یحیی تحلیل و واکاوی نظریۀ نظم عبدالقاهر جرجانی در غزلی از حافظ (با تکیه بر نظریات هلیدی و گرایس) [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 153-170]
 • طغیانی، اسحاق پدیدارشناسی عاطفه در ادبیات داستانی مقاومت با نگاهی بر رمان پل معلق [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 187-204]

ع

 • علی منش، ولی بررسی ترکیبات ابهام‌‌زا در اشعار نظامی و بیدل [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 111-129]

ف

 • فلاح، غلامعلی تحلیل داستان «رستم و سهراب» براساس نظریۀ روایت‌شناسی کلود برمون [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 51-71]

ق

 • قائمی، فرزاد تحلیل کهن‌‌الگویی آرمان‌شهرگرایی و سیر الگوواره‌‌های ادبیات آرمان‌شهری در ادب کلاسیک ایران [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 131-150]

ک

 • کاردگر، یحیی بررسی اوج و فرود آرایه‌های بدیعی در شعر فارسی [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 73-89]
 • کاظمی، فاطمه دلالت تقدیم و تأخیر در سیاق نفی و اثبات از دیدگاه عبدالقاهر جرجانی [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 91-109]
 • کریمی، عباس تشبیه قریب (مبتذل) و شیوه‌های رفع ابتذال تشبیه (در کتب بیان مشهور فارسی) [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 105-124]
 • کریمی مطهر، جان اله پوشکین؛ سعدی جوان روسیه (جایگاه سعدی در اشعار پوشکین) [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 39-49]
 • کوهستانیان، آرمان نقد محققان بر شاهنامه‌ی فردوسی و پاسخ بدان (با تکیه بر آرای طه ندا) [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 205-224]

گ

 • گراوند، مهدی بررسی و مقایسه‌ی مصرع‌های تضمینی حافظ از دیگر شاعران [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 41-60]
 • گلچین، میترا تشبیه قریب (مبتذل) و شیوه‌های رفع ابتذال تشبیه (در کتب بیان مشهور فارسی) [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 105-124]

م

 • مالمیر، تیمور تحلیل شیوة پسامدرنی روایت زنان در مجموعه داستان «بماند...» [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 1-20]
 • مرادی، محمد هادی دلالت تقدیم و تأخیر در سیاق نفی و اثبات از دیدگاه عبدالقاهر جرجانی [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 91-109]
 • میرزانیا، محمدرضا هنجارگریزی در اشعار نزار قبّانی [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 171-186]
 • ملا ابراهیمی، عزت نقد جامعه‌‌شناختی رمان صیادون فی شارع ضیق از جبرا ابراهیم جبرا [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 1-18]

ن

 • ناصری، شهلا تحلیل شیوة پسامدرنی روایت زنان در مجموعه داستان «بماند...» [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 1-20]

ه

 • هاشمیان، لیلا تحلیل دو داستان «گنبد سبز» و «گنبد سرخ» نظامی گنجوی براساس نظریۀ «فرایند فردیت» یونگ [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 137-151]