دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-225 
4. عدم قطعیت در فراداستان «شب ممکن»

صفحه 51-70

10.22059/jlcr.2017.216515.550

نعمت الله ایران زاده؛ نفیسه لیاقی مطلق