دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 13، تیر 1397، صفحه 1-264 

علمی-پژوهشی

تحلیل فرازبانی گلستان سعدی

صفحه 1-20

10.22059/jlcr.2018.66399

محسن اکبری زاده (بتلاب اکبرآبادی)


چند بحث تازه در باب گونه های ادبی (ژانرهای ادبی)

صفحه 95-112

10.22059/jlcr.2018.66405

امیر سلطان محمدی؛ سید مهدی نوریان؛ اسحاق طغیانی