نمایه نویسندگان

آ

 • آباد، مرضیه تحلیل صنعت متناقض‌‌نما در تائیۀ کبرای ابن فارض [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 117-131]
 • آبین، الهه مبانی تأویلی روح در نثر عرفانی فارسی و تفاسیر قرآن کریم [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 67-86]
 • آذر، امیراسماعیل رمزگشایی خوانندۀ درون‌متن، در داستان شیخ صنعان [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 41-60]
 • آذرشب، محمدعلی بررسی و تحلیل اشعار دینی سیدحیدر حلّی [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 41-56]
 • آذرمینا، محمّدتقی شیوه ها و شگردهای اطناب در درّه نادره [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 77-94]
 • آریان، حسین شگردهای قصر در اشعار حافظ، معیار ساختار زبان و بلاغت فارسی [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 113-131]
 • آزاد، حمیده بررسی اصول سوررئالیسم در منظومۀ «کفشهای مکاشفه» احمد عزیزی [(مقالات آماده انتشار)]
 • آزادی‌خواه، مطهره واکاوی مؤلفه‌های نظریۀ معنادرمانی ویکتور فرانکل در اشعار فروغ فرخزاد [دوره 11، شماره 4، 1401، صفحه 109-129]
 • آشتیانی عراقی، نرگس چرخش گفتمانی روایتی ادبی پس از گذار به ساحت نقاشی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 37-56]
 • آشوری، هنگامه نگاهی انتقادی به شگردهای نوسازی تشبیه در باب پنجم گلستان سعدی و روضۀ ششم بهارستان جامی [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 1-24]
 • آقایانی چاوشی، روح‌االله متن عرفانی به مثابۀ خطابه (بررسی وجوه خطابی در ساختار متون عرفانی، با تأکید بر استعاره و تمثیل) [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 189-206]
 • آقایانی چاوشی، لیلا بررسی موسیقی کلام در مقامات حمیدی با تکیه بر کارکرد آرایة جناس [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 21-36]
 • آقایانی چاوشی، لیلا متن عرفانی به مثابۀ خطابه (بررسی وجوه خطابی در ساختار متون عرفانی، با تأکید بر استعاره و تمثیل) [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 189-206]
 • آقابابایی، سمیه تحلیل و واکاوی نظریۀ نظم عبدالقاهر جرجانی در غزلی از حافظ (با تکیه بر نظریات هلیدی و گرایس) [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 153-170]
 • آقاحسینی، حسین تحلیل و بررسی تصاویر تشبیهی در اسرارالتوحید [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 203-221]
 • آقاگل زاده، فردوس توصیف و تبیین هنجارگریزی نوین گفتمانی در شعر کلاسیک امروز [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 159-178]
 • آقاگل زاده، فردوس تثبیت گفتمان اشعری در برابر گفتمان‌های خردگرا بر مبنای عامل دسترسی (با تکیه بر دیوان ناصرخسرو و رباعیات خیام) [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 1-26]
 • آلبوغبیش، عبدالله چرخش گفتمانی روایتی ادبی پس از گذار به ساحت نقاشی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 37-56]
 • آلبوغیش، عبدالکریم بینامتنی شخصیّت معرّی در شعر معاصر عربی [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 31-49]
 • آهیخته، فرشته معماری سازه‌های زبانی در نثر دیباچۀ متون کهن (نگاه زبان‌شناختی به دیباچۀ چند متن کهن فارسی) [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 155-177]

ا

 • ابراهیمی، سمیرامیس تحلیل گفتمان نظامی در منظومۀ خسرو و شیرین از منظر آمریّت گوینده [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 183-199]
 • ابراهیمی، عاطفه بررسی نوع ادبی در سه اثر منثور فارسی (حسین کرد شبستری،دارابنامه بیغمی و چهارمقاله نظامی عروضی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • ابراهیمی، مختار نماد‌شناسی خورشید در مثنوی [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 95-114]
 • ابراهیمی، مختار بازخوانی رمان بوف کور از منظر فردیت یافتگی و سه گانی [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 1-18]
 • ابراهیم تبار، ابراهیم بررسی انواع هنجارگریزی در اشعار سیمین بهبهانی [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 1-19]
 • ابراهیمی علویجه، نعیمه تحلیل زمینه‌های ایجاد هنجارگریزی در استعاره‌های عرفانی [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 1-20]
 • ابراهیمی‌کاوری، صادق بینامتنی شخصیّت معرّی در شعر معاصر عربی [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 31-49]
 • ابطحی، زهرا اقتباس طنزآمیز حافظ از کرامتی صوفیانه [(مقالات آماده انتشار)]
 • اتحادی، حسین نقد و تحلیل تشبیه در نفثة‌المصدور [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 1-21]
 • اتحادی، حسین نقد و تحلیل تصویر استعاری در اشعار عربی سعدی [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 201-220]
 • اتحادی، حسین ایهام آفرینی ناصر بخارایی [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 167-187]
 • احمدی، احمد سروش تولاّ [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 57-75]
 • احمدی، شلیر تفنن ساختار و تنوع مضامین در ملمعات نور الدین عبدالرحمن بن احمد جامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • احمدی، شهرام نشانه‌شناسی اجتماعی رمانِ کولی کنار آتش با تکیه بر نظریه‌ی پی‌یر گیرو [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 1-26]
 • احمدی، محمد مقایسۀ بلاغی تمثیل فیل در حدیقة‌الحقیقه و مثنوی معنوی [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 1-16]
 • احمدی، محمّد درآمدی بر جایگاه فرایند اقناع در فنّ خطابه و مطالعات ادبی [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 93-111]
 • اخیانی، جمیله هاله‌های موسیقیایی در معنای دو واژه در شعر حافظ [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 117-125]
 • ادراکی، فاطمه نشانه‌شناسی عناصر روایی در روایت‌های عرفانی [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 139-158]
 • ایرانی، محمّد نگاهی تحلیلی به سیمای زن در ناتوـ رآلیسم سال‌های ابری [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 143-170]
 • ایران زاده، نعمت الله عدم قطعیت در فراداستان «شب ممکن» [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 51-70]
 • ایران‌زاده، نعمت‌الّه «حاجی‌آقا» نوشتۀ صادق هدایت، اثری فراسوی گفتمان‌های سیاسی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 195-214]
 • اردلانی، شمس الحاجیه جلوه‌‌های آیرونی در شعر حافظ [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 171-188]
 • ایزدی، اورنگ باده‌ستایی ابونواس و حافظ [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 21-40]
 • ازهری، فریبا ماهیت چندمعنایی نشانه‌های تصویری در آثار نگارگری ایرانی (بررسی موردی چهار اثر از شاهنامۀ طهماسبی موجود در موزۀ آقاخان) [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 53-80]
 • اسپرهم، داود تحلیل روایی داستان «نخجیران و شیر» مثنوی معنوی با رویکرد زبان‌شناسی رمزگان رولان بارت [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 1-19]
 • اسداللهی، خدابخش بررسی ترکیبات ابهام‌‌زا در اشعار نظامی و بیدل [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 111-129]
 • اسعد، فیروز کاربست شگردهای علم معانی در شعر فارسی و عربی (مطالعۀ موردی مضمون اندرز در شعر نیما یوشیج و نازک‌الملائکه) [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 99-118]
 • اسکندری، سپیده نگاهی انتقادی به شگردهای نوسازی تشبیه در باب پنجم گلستان سعدی و روضۀ ششم بهارستان جامی [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 1-24]
 • اسکویی، نرگس مؤلفه‌های کارناوال باختین در رمان «نگران نباش» [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 141-157]
 • اسماعیل‌زاده مبارکه، مرضیه زبان زمان: سبک‌شناسی گزاره‌های زمانی و بررسی زمان ماجراجویی در ترجمۀ هزارویک شب [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 1-15]
 • اشرف‌زاده، رضا واکاوی عناصر ساختاری و دستوری مقالات شمس تبریزی با رویکردی بر نقد ادبی پست مدرن [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 113-128]
 • اصغرزاده، سهیلا مختصات بلاغی و صنایع ادبی بدیعیۀ «دُموعٌ علی سَفح» از محمدرضا حکیمی [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 63-81]
 • اظهری، محبوبه اظهری تحلیل ساختار روایی داستان خسرو و شیرین نظامی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 17-35]
 • افراشته، پرستو بازخوانی رمان بوف کور از منظر فردیت یافتگی و سه گانی [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 1-18]
 • افشاری، نرجس تحلیل داستان «رستم و سهراب» براساس نظریۀ روایت‌شناسی کلود برمون [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 51-71]
 • افضلی، علی مطالعۀ سرمایه‌های اجتماعی زنان در عربستان براساس نظریۀ پیر بوردیو؛ مطالعۀ موردی: رمان دختران ریاض [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 21-39]
 • اکبری، منوچهر مقایسۀ بلاغی تمثیل فیل در حدیقة‌الحقیقه و مثنوی معنوی [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 1-16]
 • اکبری، منوچهر بررسی زبان و بازی‌های زبانی در غزل پست‌مدرن ایران [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 21-39]
 • اکبری زاده (بتلاب اکبرآبادی)، محسن تحلیل فرازبانی گلستان سعدی [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 1-20]
 • اکبری گندمانی، مهرداد تأثیر مفهوم «مرز» در شکل گیری داستان «رستم و سهراب» و «رستم و اسفندیار» [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 81-103]
 • امامی، صابر تولّد دوباره در قصّه‌های «اصحاب کهف»، «یونس» و «دیدار خضر و موسی» در کشف الأسرار، با تکیه بر مکتب ادبی سمبولیسم [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 1-19]
 • امامی، علیرضا خوانش شالوده‌‌شکن قصیده‌‌ای از خاقانی [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 91-103]
 • امامی، نصراالله آسیب‌شناسی مباحث علم بیان در کتاب‌های بلاغت فارسی [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 227-242]
 • امامی، نصرالله مفهوم‌شناسی شعر و مصداق‌های آن [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 103-122]
 • امامی، نصر الله گونه‌شناسی مکان و مناسبات سوژه با آن در گفتمان تصوف؛ مطالعۀ موردی میراث صوفیانۀ ابوسعید ابوالخیر [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 63-86]
 • امیدبخش، علیرضا تحلیل انتقادی نمادپردازی در مجموعه شعر نافه فریدون توللی [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 85-103]
 • امیدعلی، حجت الله تحلیل مؤلفه‌های پسامدرن در رمان قهوۀ سرد آقای نویسنده [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 79-99]
 • امیدی‌نیا، زینب کاربردهای هم‌‌حضوری آیات قرآن کریم در روضۀ خلد مجد خوافی [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 53-67]
 • امیری، محسن نقد بلاغی اشعار سنّتی نیما [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 87-106]
 • امیرارجمند، مریم واکاوی مؤلفه‌های نظریۀ معنادرمانی ویکتور فرانکل در اشعار فروغ فرخزاد [دوره 11، شماره 4، 1401، صفحه 109-129]
 • امیرخانلو، معصومه موسیقی شعر و انواع جملات در غزلیّات حافظ [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 125-140]
 • امیری خراسانی، احمد سهم ایرانیان در تکامل و تحوّل علم بلاغت [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 1-28]
 • امینی اسالمی، حمید حذف و ذکر عناصر اصلی و فرعی جمله و کارکرد بلاغی آن‌ها در گرشاسپنامه و داستان بیژن و منیژۀ شاهنامه [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 37-58]
 • امین‌مقدسی، ابوالحسن بررسی و تحلیل اشعار دینی سیدحیدر حلّی [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 41-56]
 • انصاری، زهرا رمزگشایی خوانندۀ درون‌متن، در داستان شیخ صنعان [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 41-60]
 • انصاری، نیلوفر تصویر اگزیستانس در مجموعه داستان گور وگهوارة غلام حسین ساعدی براساس دیدگاه کیر کگور ویاسپرس [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 127-166]
 • اوحدی، مهرانگیز نگاهی انتقادی به شگردهای نوسازی تشبیه در باب پنجم گلستان سعدی و روضۀ ششم بهارستان جامی [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 1-24]
 • اویسی کهخا، عبدالعلی تأثیر «نظریه آشوب» در تقویت سویه‌های پسامدرن داستان «همنوایی شبانه ارکستر چوب‌ها» [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 67-87]

ب

 • بابایی، پیام تحلیل متنی پرنده من اثر فریبا وفی از دیدگاه کدهای پنج گانه نشانه‌شناختی رولان بارت [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 65-84]
 • باباسالار، علی‌اصغر پیوند بلاغت و تصویرسازی با دیدگاه‌های انتقادی ملک‌الشعرای بهار [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 21-41]
 • بیابانی، احمدرضا بررسی استعارۀ جهت¬گیرانه و طرح واره¬های تصویری در شعر شاملو [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 99-126]
 • بارانی، محمد نقد محققان بر شاهنامه‌ی فردوسی و پاسخ بدان (با تکیه بر آرای طه ندا) [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 205-224]
 • باقری، بهادر چهرۀ قدسی زن و عشق در داستان‌های مصطفی مستور [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 73-90]
 • باقری، بهادر توازی تصویری؛ کاربستِ اسلوب معادله در اوسنۀ باباسبحان، جایی دیگر و پیرمرد و دریا [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 43-60]
 • بالو، فرزاد پروین و مارکس؛ تا فراسوی طبقه [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 125-135]
 • باوان پوری، مسعود تحلیل نمادهای پایداری در شعر صالح محمود هُواری [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 151-170]
 • بحرینی، نسرین بررسی تحلیلی درون‌‌مایه‌‌های قرآنی در آثار یوهان ولفگانگ فُن گوته [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 57-73]
 • بیدختی نژاد، یلدا بررسی تیپ شخصیّتی «پابرهنه» در داستانهای ماکسیم گورکی [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 1-16]
 • بیدلی، محمدعلی گونه‌شناسی مکان و مناسبات سوژه با آن در گفتمان تصوف؛ مطالعۀ موردی میراث صوفیانۀ ابوسعید ابوالخیر [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 63-86]
 • براتی، مرتضی مفهوم‌شناسی شعر و مصداق‌های آن [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 103-122]
 • بیرانوند، اصغر هاله‌های موسیقیایی در معنای دو واژه در شعر حافظ [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 117-125]
 • بیرانوند، بهداد تقابل‌سازی؛ الگوی طنزآفرینی سعدی در بوستان و گلستان [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 1-18]
 • برکتی، فاطمه کاربست اَشکال آشنایی‌زدایی و هنجارگریزی در شعر احمدرضا احمدی [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 57-73]
 • بستانی، فاطمه تحلیل استعاره‌ـ روان‌کاوی داستان کودکانۀ «یک داستان محشر»: بر پایۀ نظریۀ ناخودآگاهِ زبانی [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 43-66]
 • بشیرنژاد، حسن تحلیل سیر روایت‌پردازی در داستان هزار و یک‌شب بر مبنای رویکرد نشانه-معناشناسی [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 19-42]
 • بصیری، محمدصادق نقد و تحلیل رئالیسم در ادبیّات داستانی ایران [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 143-162]
 • بصیری، محمدصادق عناصر بینامتنیت در روایات پیکارسک و مقامات [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 153-171]
 • بلاوی، رسول مطالعه تطبیقی ساختار کنایه در زبان فارسی و عربی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 89-106]
 • بهادرانی، رویا نقش‌های مرده در بلاغت نحوی آثار ادبی فارسی آسیای صغیرو بالکان بر مبنای نظریة هالیدی و تکیه بر گلزار دمساز قریمی، روضة العقول ملطیوی و بلبلستان موستاری [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 1-20]
 • بهجت، حمیده بررسی تحلیلی درون‌‌مایه‌‌های قرآنی در آثار یوهان ولفگانگ فُن گوته [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 57-73]
 • بهرامی، لیلا هنجارگریزی در اشعار نزار قبّانی [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 171-186]
 • بهروز، سیده زیبا پدیدارشناسی عاطفه در ادبیات داستانی مقاومت با نگاهی بر رمان پل معلق [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 187-204]

پ

 • پایدارنوبخت، فرشته چالش‌ شکل و محتوا در اقتباس نمایشی از داستان‌های مرکب؛ با تمرکز بر دو اثر مد و مه و تابستان همان‌سال [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 21-34]
 • پارسا، سیداحمد دلایل ادبی حذف نهاد در ردیف های فعلی قصاید خاقانی [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 159-168]
 • پاشایی، محمدرضا کهن‌الگوی «خورشید» در شعر نظام‌الدّین استرآبادی [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 1-19]
 • پاینده، حسین ظرفیت‌ها و محدودیت‌های نظریة باختین در نقد ادبی [(مقالات آماده انتشار)]
 • پیرانی، منصور چرخش فرهنگی عنصر یونانی در ادبیات ایرانی بررسی بیش‌متنی حضور دیوژن در ادبیات ایران با رویکرد ادبیات تطبیقی [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 21-41]
 • پرنیان، موسی شگردهای بلاغی با اعلام جغرافیایی در شعر خاقانی و ناصر خسرو [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 41-66]
 • پیروز، غلامرضا تحلیل داستان"سگ ولگرد" بارویکرد تبارشناسانه از مفهوم الیناسیون (از خود بیگانگی) [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 121-142]
 • پیشوایی علوی، محسن تحلیل نمادهای پایداری در شعر صالح محمود هُواری [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 151-170]
 • پیشوایی علوی، محسن تصریح و تعادل در ترجمه‌ی کلیله و دمنه‌: باب شیر و گاو [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 1-22]
 • پیکانی، پروین تحلیل شخصیت دوگانۀ جمشید در روایات اساطیری از منظر نقد ساختارگرا [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 39-55]
 • پورالخاص، شکراله بررسی و تطبیق مقام معشوقی مولانا با نظریۀ فردانیّت یونگ [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 61-80]
 • پور الخاص، شکرالله بررسی ترکیبات ابهام‌‌زا در اشعار نظامی و بیدل [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 111-129]
 • پوریزدان پناه کرمانی، آرزو سهم ایرانیان در تکامل و تحوّل علم بلاغت [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 1-28]
 • پوریزدان‌پناه کرمانی، آرزو عناصر بینامتنیت در روایات پیکارسک و مقامات [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 153-171]
 • پورشعبان، سارا تحلیل لایه‌‌های سبکی در غزلی از حافظ [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 179-197]
 • پورنامداریان، تقی واقعه‌مندی و انواع واقعه در اشعار آزاد نیما [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 21-38]

ت

 • تاج بخش، اسماعیل باده‌ستایی ابونواس و حافظ [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 21-40]
 • تاج بخش، اسماعیل زیبایی‌شناسی خنیا و ترانه در پیوند با آوازهای دشتی و بیات اصفهان [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 79-98]
 • ترکی، محمدرضا تصحیح مجدد برخی عبارات آشفته در نامه‌‌های خاقانی [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 75-91]
 • ترکی، محمدرضا تحلیل ساختار روایی داستان خسرو و شیرین نظامی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 17-35]
 • ترکاشوند، فرشید معنا در شعر عربی: از توصیف تا تولید [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 83-102]
 • تسلیمی، علی بازخوانی رمان بوف کور از منظر فردیت یافتگی و سه گانی [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 1-18]
 • تشکری، منوچهر آسیب‌شناسی مباحث علم بیان در کتاب‌های بلاغت فارسی [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 227-242]
 • تشکری، منوچهر سبک‌شناسی و تحلیل ساخت دستوری مهم‌ترین «همکردِ» زبان فارسی در قصاید خاقانی [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 55-73]
 • تقوی، علی نقد و تحلیل رئالیسم در ادبیّات داستانی ایران [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 143-162]
 • تلخابی، مهری تحلیل طرح‌واره‌های قدرتی در شعر حافظ [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 81-99]
 • تنها، کلثوم بررسی و تحلیل اشعار دینی سیدحیدر حلّی [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 41-56]
 • توکلی کافی‌آبادی، عزیزالله غم غربت و کودکی و نوجوانی در دیوان دانش مشهدی [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 47-64]

ج

 • جادری، سهاد بینامتنی شخصیّت معرّی در شعر معاصر عربی [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 31-49]
 • جان‌نثاری، راضیه تصرفات مولانا در داستان‌پردازی با رویکرد اطناب [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 57-77]
 • جبّاری، نجم الدّین دوگانۀ جاذبیّت و مانعیّت در شعر میراث از اخوان ثالث [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 21-39]
 • جز‌‌سید‌‌محمد‌‌حکیم، ملیحه‌‌ بررسی و توصیف نظام عروضی در زبان‌های روسی و فارسی [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 87-98]
 • جعفریان، رسول بررسی اقتباسات قرآنی در دیباچۀ تفسیر خزائن‌الأنوار و معادن‌الأخبار خاتون‌آبادی [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 103-121]
 • جلالت، فرامرز تحلیل مکانیسم روان رنجورانۀ مهرطلبی در داستان های مثنوی بر اساس نظریّۀ کارن هورنای [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 185-209]
 • جلاله‌وندآلکامی، مجید راوی بوف کور در زنجیرۀ دالّ‌‌های بی‌‌پایان نظم نمادین [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 159-177]
 • جلیلی، رضا بررسی ادراک واقعیت در اندیشۀ ناصرخسرو (بر پایۀ نظریۀ خودشکوفایی آبراهام مزلو) [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 41-75]
 • جهانیان، سوزان تحلیل دوره‌های شعری فروغ فرخزاد؛ بر اساس مقولات «خود، فراخود و نهاد» در روان‌شناسی فروید [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 101-117]
 • جوان‌آراسته، امیر تحلیل زمینه‌های ایجاد هنجارگریزی در استعاره‌های عرفانی [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 1-20]
 • جواهریان، محمدسامان واقعه‌مندی و انواع واقعه در اشعار آزاد نیما [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 21-38]
 • جوکار، منوچهر سبک‌شناسی و تحلیل ساخت دستوری مهم‌ترین «همکردِ» زبان فارسی در قصاید خاقانی [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 55-73]

چ

 • چناری، امیر نگاهی نو به ایهام در بدیع فارسی [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 115-134]

ح

 • حاجیان‌نژاد، علیرضا تحلیل ساختار روایی داستان خسرو و شیرین نظامی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 17-35]
 • حاجی پور، علی بررسی جامعه شناختی داستان «سیاسنبو» اثر محمد رضا صفدری براساس ساختارگرایی تکوینی گلدمن [(مقالات آماده انتشار)]
 • حاجی پور، میثم مبالغه؛ تصویری فراتر از خیال [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 95-114]
 • حاجی تبار، هانیه نقد رمان‌های نفرین‌شدگان و مهمانی تلخ با رویکرد منطق مکالمۀ باختین [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 61-84]
 • حاجی رحیمی، فاطمه اثرپذیری مقدمۀ کوش‎نامه از دیباچۀ شاهنامه با تأکید بر تحمیدیه [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 35-58]
 • حاجی زاده، مجید پیشگویی در منظومه‌های پهلوانی پس از شاهنامه [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 189-214]
 • حاج‌نوروزی، ندا خوانش صورت‌‌گرایانۀ داستان بلند سفر (نوشتۀ محمود دولت‌آبادی) [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 77-91]
 • حائری، محمد حسن نقد بلاغی اشعار سنّتی نیما [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 87-106]
 • حجتی زاده، راضیه الگوی بررسی ساختار ارتباطی زبان در متون تعلیمی ادبیات فارسی [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 103-118]
 • حیدری، حسن تقدیم فعل و اغراض بلاغی آن در داستان «رستم و اسفندیار» [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 111-130]
 • حیدری، حسن تحلیل مؤلفه‌های پسامدرن در رمان قهوۀ سرد آقای نویسنده [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 79-99]
 • حیدری، حسن تأثیر مفهوم «مرز» در شکل گیری داستان «رستم و سهراب» و «رستم و اسفندیار» [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 81-103]
 • حیدری، علی بررسی و مقایسه‌ی مصرع‌های تضمینی حافظ از دیگر شاعران [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 41-60]
 • حیدری، علی هنرنمایی خاقانی در استعارۀ مصرحۀ مطلقه [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 93-109]
 • حیدری، علی مقایسۀ ساختار عروض فارسی و موسیقی کلاسیک ایرانی [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 59-80]
 • حیدری، محبوبه تأثیر اگزیستانسیالیسم بر نخستین رمان‌های مدرنِ فارسی [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 59-78]
 • حیدری گوجانی، احمد تحلیل مؤلفه‌های پسامدرن در رمان قهوۀ سرد آقای نویسنده [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 79-99]
 • حیدری‌نسب، نجمه بررسی گونه‌ها، شگردها و درونمایه‌های طنز در آثار سید حسن حسینی(نوشداروی طرح ژنریک، براده‌ها و فستیوال خنجر) [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 101-118]
 • حسینی، سارا بررسی و تحلیل وجه تصویری شعر «ققنوس» از نیما یوشیج [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 75-102]
 • حسینی‌ اجدادنیاکی، سیّداسماعیل بررسی و تحلیل زیبایی‌شناختی خطبۀ جهاد [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 19-36]
 • حسین پناهی، فردین برساخت رواییِ تاریخ بیهقی و تلاقیِ آن با اندیشۀ ایرانی [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 27-54]
 • حسنی جلیلیان، محمدرضا بررسی و مقایسه‌ی مصرع‌های تضمینی حافظ از دیگر شاعران [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 41-60]
 • حسن رضایی، حسین تصویرشناسی دیگران در اشعار میرزادۀ عشقی [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 43-60]
 • حسن زاده دستجردی، افسانه تحلیل رمان اسفار کاتبان بر اساس شاخصه‌های نگارش رمان مدرنیستی و پسامدرنیستی [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 57-76]
 • حسن‌زاده دستجردی، افسانه نقد و تحلیل مقایسه ای منطق داستانی بهرام گور در شاهنامه و متون تاریخی قدیم [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 127-146]
 • حسن زاده نیری، محمّدحسن نقد مقایسه‌ای گلستان و گزیدۀ جوامع‌الحکایات و لوامع‌الروایات با رویکرد نشانه‌شناسی اخلاق [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 105-126]
 • حسن زاده نیری، محمد حسن تحلیل تصعید و تلطیف تمایلات روانی پنج‌گانه در غزلیات سعدی [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 23-42]
 • حسن زاده نیری، محمد حسن استعارۀ ادبی و استعارۀ مفهومی [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 1-23]
 • حسن‌زادۀدستجردی، افسانه تحلیل دو رمانِ پرندة من و ماهی‌ها در شب می‌خوابند بر اساس مؤلّفه‌های نوشتار زنانه [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 51-70]
 • حسن‌‌زادۀ نیری، محمّدحسن بررسی نشانه‌‌ها و شگردهای بیان معانی ثانوی در داستان‌‌های نجدی (با تکیه بر مجموعه داستان یوزپلنگانی که با من دویده‌‌اند) [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 1-18]
 • حسینی سروری، نجمه نیمۀ غایب» و بازنمایی جدال سنت و تجدد در ایران دهۀ شصت تحلیل گفتمان رمانی از حسین سناپور [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 97-116]
 • حسینی موحد، طاهره سادات بررسی اقتباسات قرآنی در دیباچۀ تفسیر خزائن‌الأنوار و معادن‌الأخبار خاتون‌آبادی [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 103-121]
 • حمیدفر، علی اصغر استعارۀ ادبی و استعارۀ مفهومی [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 1-23]
 • حمزه پور، مهدی کهن‌الگوی «خورشید» در شعر نظام‌الدّین استرآبادی [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 1-19]
 • حمزه شلمزاری، فاطمه ساختار و کارکرد تصویر رویش در شعر شفیعی کدکنی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 107-124]

خ

 • خاک ره کهنموئی، تبسم پوشکین؛ سعدی جوان روسیه (جایگاه سعدی در اشعار پوشکین) [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 39-49]
 • خالقی، آنیتا نقد روان‌کاوانۀ سوگ‌‌نامه‌های خاقانی شروانی [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 133-149]
 • خانیان، حمید بررسی انسجام و پیوستگی در سه غزل حافظ [دوره 11، شماره 4، 1401، صفحه 1-19]
 • خبازی کناری، مهدی پروین و مارکس؛ تا فراسوی طبقه [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 125-135]
 • خبازها، رضا نقش خطاب در رباعی‌‌های افضل‌الدین کاشانی [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 1-18]
 • خجسته زنوزی، الناز تحلیل «صنعت فرهنگ» در رمان خاطرات اردیبهشت از جعفر مدرس صادقی [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 25-42]
 • خدایار، ابراهیم تذکرۀ افضل و تحلیل دیدگاه ‏های انتقادیِ مؤلف آن [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 45-68]
 • خدادادی، فضل‌االله پژوهشی بر رابطۀ راوی با روایت‌شنو و رویدادها و شخصیّت‌ها در ادبیّات داستانی [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 37-55]
 • خدادادی، فضل‌الله مقایسۀ تطبیقی عنصر پی‌رنگ و معنا در دو روایت قدیم و جدید از داستان «دو کاج» [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 19-35]
 • خدادوست، صادق فنون روایی پسانوگرایی در رمان «دل فولاد» منیرو روانی‌پور [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 39-62]
 • خراسانی، محبوبه تصرفات مولانا در داستان‌پردازی با رویکرد اطناب [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 57-77]
 • خزانه‌دارلو، محمدعلی نقدی بر بُعد تعلیمی رؤیا در حکایت «آن پادشاه‌زاده که پادشاهی حقیقی به وی روی نمود» از مثنوی با توجه به نظریۀ یونگ و فروید [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 119-138]
 • خسروی، حسین بررسی نمودهای آنیمای معشوق در منظومۀ ویس و رامین (با رویکرد نظریۀ کهن‌الگوی یونگ) [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 217-236]
 • خسروی، شعیب پیوند بلاغت و تصویرسازی با دیدگاه‌های انتقادی ملک‌الشعرای بهار [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 21-41]
 • خضری، علی مطالعه تطبیقی ساختار کنایه در زبان فارسی و عربی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 89-106]
 • خلیفه شوشتری، محمد ابراهیم تصویر پردازی هنری در شعر حسین بن ضحاک (بررسی موردی خمریات) [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 83-100]
 • خلیلی جهانتیغ، مریم نقد محققان بر شاهنامه‌ی فردوسی و پاسخ بدان (با تکیه بر آرای طه ندا) [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 205-224]
 • خلیلی فر، مصطفی زیبایی‌شناسی خنیا و ترانه در پیوند با آوازهای دشتی و بیات اصفهان [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 79-98]

د

 • دادبود، فاطمه تحلیل سیر روایت‌پردازی در داستان هزار و یک‌شب بر مبنای رویکرد نشانه-معناشناسی [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 19-42]
 • دارابی، حدیث بررسی منابع عربی حکایت های باب چهارم لطائف الطّوائف [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 37-56]
 • دارائی، عنایت اله «حاجی‌آقا» نوشتۀ صادق هدایت، اثری فراسوی گفتمان‌های سیاسی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 195-214]
 • دالوند، یاسر ایهام تناسب در محور عمودی متن (با نگاهی به سیر تحوّل ایهام در کتب بلاغی پارسی) [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 19-38]
 • دامن کش، موسی تصحیح مجدد برخی عبارات آشفته در نامه‌‌های خاقانی [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 75-91]
 • دیانتی، الهام بازتاب کهن‌الگوهای نظریۀ یونگ در کتاب «من زنده‌ام» [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 147-161]
 • دانش، ابراهیم تحلیل مکانیسم روان رنجورانۀ مهرطلبی در داستان های مثنوی بر اساس نظریّۀ کارن هورنای [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 185-209]
 • دانشگر، آذر بررسی رئالیسم جادویی در رمان پریباد (اثرمحمدعلی علومی) [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 59-78]
 • دری، نجمه کاربست شگردهای علم معانی در شعر فارسی و عربی (مطالعۀ موردی مضمون اندرز در شعر نیما یوشیج و نازک‌الملائکه) [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 99-118]
 • دری، نجمه بازخوانی نقش انقلاب علمی داروین در شکل‌گیری نیهلیسم در اندیشه‌های صادق هدایت [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 135-158]
 • درستکار، هانیه ارزیابی تعریب شعر «مهتاب» نیما یوشیج با تکیه بر نظریۀ وینی و داربلنه [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 103-122]
 • درودگریان، فرهاد نقش خطاب در رباعی‌‌های افضل‌الدین کاشانی [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 1-18]
 • درودگریان، فرهاد زیبایی‌شناسی خنیا و ترانه در پیوند با آوازهای دشتی و بیات اصفهان [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 79-98]
 • دهقان، علی تحلیل رفتار متقابل جنبۀ «بالغ» و «والد» در شخصیت‌های داستانی مثنوی براساس نظریات اریک برن [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 133-152]
 • دهقان، علی فنون روایی پسانوگرایی در رمان «دل فولاد» منیرو روانی‌پور [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 39-62]
 • دهقانی، رضا نقد و بررسی ترجمۀ صادق هدایت از زندِ وَهومن‌یَسن [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 123-142]
 • دهقانیان، جواد تحلیل روان‌شناختی «نیاز به تفریح» در داستان‌های برگزیدۀ کودکان بر اساس نظریۀ انتخاب ویلیام گلاسر [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 149-168]
 • دهقانی یزدلی، هادی نشانه‌شناسی عناصر روایی در روایت‌های عرفانی [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 139-158]
 • دهقانی یزدلی، هادی کهن‌الگوی «خورشید» در شعر نظام‌الدّین استرآبادی [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 1-19]
 • دهقانی فیروزآبادی، حامد رویکرد عقل‌گرایانه به دانش بلاغت، پیامدها و بازتاب‌ها [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 21-40]

ذ

 • ذاکری، احمد بررسی استعارۀ تهکّمیّه در غزلیات حافظ [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 61-72]
 • ذاکری، محمدصالح توصیف و تبیین هنجارگریزی نوین گفتمانی در شعر کلاسیک امروز [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 159-178]
 • ذبیحی، رحمان تحلیل شخصیت دوگانۀ جمشید در روایات اساطیری از منظر نقد ساختارگرا [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 39-55]
 • ذبیحی، رحمان بررسی و تحلیل وجه تصویری شعر «ققنوس» از نیما یوشیج [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 75-102]
 • ذبیحی، سارا زیبایی‌شناسی تطبیقی؛ نقد بینامتنی مطالعات زیبایی‌شناختی ادبیّات کودک و نوجوان با بلاغت ادبیّات بزرگسال [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 61-80]
 • ذبیح نیا عمران، آسیه دلایل رویکرد امیرخسرو دهلوی در غزل به وقوع‌گویی و واسوخت‌سرایی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 119-134]
 • ذبیح‌نیا عمران، آسیه بررسی مفهوم‌سازی‌های «چشم» در غزلیات حافظ از دیدگاه شناختی [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 115-134]
 • ذوالفقاری، محسن تحلیل مؤلفه‌های پسامدرن در رمان قهوۀ سرد آقای نویسنده [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 79-99]

ر

 • راستگو، سیدمحمد نام‌پژوهی عبهرالعاشقین [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 179-197]
 • راستگوفر، سیدمحمدفرید نام‌پژوهی عبهرالعاشقین [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 179-197]
 • راودراد، اعظم بازتاب رسانه‌های ارتباط‌جمعی در ادبیات داستانی معاصر ایران [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 27-52]
 • رحیمی، صغری نقد جامعه‌‌شناختی رمان صیادون فی شارع ضیق از جبرا ابراهیم جبرا [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 1-18]
 • رحمانی، مریم تحلیل دو داستان «گنبد سبز» و «گنبد سرخ» نظامی گنجوی براساس نظریۀ «فرایند فردیت» یونگ [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 137-151]
 • رحیمی زنگنه، ابراهیم تحلیل ساختاری سیر العباد إلی المعاد بر اساس الگوی «سفر نویسنده» ووگلر [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 199-216]
 • رحیمی‌زنگنه، ابراهیم بیان‌ناپذیری تجربه‌های عرفانی از نگاه مولوی [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 17-29]
 • رزی‌فام، حسین تحلیل رفتار متقابل جنبۀ «بالغ» و «والد» در شخصیت‌های داستانی مثنوی براساس نظریات اریک برن [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 133-152]
 • رستم یونس، نجم الدین نقد و تحلیل زندگی‌نامه‌نویسی ابراهیم یونسی در قالب رمان زمستان بی‌بهار [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 159-184]
 • رسولی، حجت تفنن ساختار و تنوع مضامین در ملمعات نور الدین عبدالرحمن بن احمد جامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رشیدی، زینب زیباشناسی تزئینات معماری در ادبیات دورۀ تیموری (مورد پژوهانه: شعر جامی) [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 119-142]
 • رضی، احمد بررسی اطناب بسط در دو منظومة خسرو و شیرین نظامی و امیر خسرو دهلوی [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 19-35]
 • رضایی، احمد تحلیل و نقد بلاغت و فصاحت در آثار بلاغی [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 43-64]
 • رضایی، رضا نقد و تحلیل تصویر استعاری در اشعار عربی سعدی [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 201-220]
 • رضایی، سمیه تحلیل روان‌شناختی «نیاز به تفریح» در داستان‌های برگزیدۀ کودکان بر اساس نظریۀ انتخاب ویلیام گلاسر [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 149-168]
 • رضایی، شمسی شگردهای بلاغی با اعلام جغرافیایی در شعر خاقانی و ناصر خسرو [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 41-66]
 • رضازاده بایی، سیّده سودابه بررسی و مقایسة ایهام و گونه‌های آن در اشعار خاقانی و حافظ [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 37-56]
 • رضایی‌هفتادُر، غلامعباس زیبایی‌‌شناسی قصص قرآن کریم [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 71-86]
 • رضائی هفتادر، علی‌محمد بررسی نمودهای آنیمای معشوق در منظومۀ ویس و رامین (با رویکرد نظریۀ کهن‌الگوی یونگ) [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 217-236]
 • رضائی هفتادر، غلامعباس نقد ساختارگرایی در گذر نظریه و تطبیق [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 107-126]
 • رضوانی، عبّاس نقد مقایسه‌ای گلستان و گزیدۀ جوامع‌الحکایات و لوامع‌الروایات با رویکرد نشانه‌شناسی اخلاق [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 105-126]
 • رفیق جام، شکیله مطالعۀ تطبیقی شعر غالب دهلوی و اقبال لاهوری [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 135-153]
 • روحانی، مسعود نقد و بررسی نظریۀ وجود خیالی ابن عربی در غزلیات و رباعیات بیدل دهلوی [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 23-42]
 • روضاتیان، سیّده مریم نقد و بررسی ندا در بلاغت فارسی و عربی [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 185-202]
 • رئیسی، محمدریاض تأثیر «نظریه آشوب» در تقویت سویه‌های پسامدرن داستان «همنوایی شبانه ارکستر چوب‌ها» [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 67-87]

ز

 • زارع، الهام تحلیل بلاغی اشعار عربی سعدی با نگاه به «تشبیه‌» [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 77-96]
 • زارع بنادکوکی، نجمه شخصیت‌‌های گروتسکی در تذکرۀ یخچالیه [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 131-148]
 • زارع دُرنیانی، عیسی تحلیل روان‌شناختی شخصیت «إریان» در رمان الرجل الذی آمن بر اساس نظریۀ مارتین سلیگمن [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 1-17]
 • زاهدی، چنور منطق تعامل در روایت‌های سیاسی-اخلاقی کلاسیک فارسی: آداب معاشرت و فاصله‌گزینی [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 25-46]
 • زیبائی نژاد، مریم مرز اقتباس و تضمین با رویکرد اثرپذیری از قرآن [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 79-93]
 • زرگرزاده دزفولی، نسرین خویشاوندی «داستانک» و «حکایت» با نگاهی بر بهارستان جامی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 1-15]
 • زمردی، حمیرا مبانی تأویلی روح در نثر عرفانی فارسی و تفاسیر قرآن کریم [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 67-86]
 • زمرّدی، حمیرا بررسی اصول سوررئالیسم در منظومۀ «کفشهای مکاشفه» احمد عزیزی [(مقالات آماده انتشار)]
 • زنجانبر، امیر حسین تحلیل استعاره‌ـ روان‌کاوی داستان کودکانۀ «یک داستان محشر»: بر پایۀ نظریۀ ناخودآگاهِ زبانی [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 43-66]
 • زنجانبر، امیر حسین خوانش نشانه ـ جامعه‌‌شناختی رمان کودکانۀ «خرسی که چپق می کشید»:با رویکرد مارکسیستی [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 65-88]
 • زندی‌طلب، احسان تحلیل ساختاری سیر العباد إلی المعاد بر اساس الگوی «سفر نویسنده» ووگلر [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 199-216]

س

 • سالاری، عزیزالله تحلیل روایی داستان «نخجیران و شیر» مثنوی معنوی با رویکرد زبان‌شناسی رمزگان رولان بارت [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 1-19]
 • سالاری، مهتاب بررسی زبان و بازی‌های زبانی در غزل پست‌مدرن ایران [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 21-39]
 • سالمیان، غلامرضا استعاره‌های مفهومی حوزۀ عشق در خسرو و شیرین نظامی [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 81-103]
 • سیاوشی، صابره مختصات بلاغی و صنایع ادبی بدیعیۀ «دُموعٌ علی سَفح» از محمدرضا حکیمی [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 63-81]
 • سبزیان پور، وحید بررسی سر چشمه‌های حکایات روضة نخستین بهارستان جامی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 73-98]
 • سبزیان پور، وحید بررسی منابع عربی حکایت های باب چهارم لطائف الطّوائف [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 37-56]
 • سبزیان‌پور، وحید جلوه‌‌های بلاغت در ایران باستان (با تکیه بر شواهد ذکرشده در منابع عربی) [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 37-51]
 • سیدی، سید حسین واکاوی زیبایی‌شناسی و معناشناسی سبک تکرار در اشعار نازک الملائکه ونیمایوشیج(مطالعه موردی چند قصیده) [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 17-32]
 • سیدان، الهام بررسی و تحلیل مؤلفه‌ «مکان» در تجربیات و پدیدارهای عرفانی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 71-88]
 • سراج، اشرف استعاره‌های هستی‌شناختی در شاهنامۀ فردوسی از دیدگاه زبان‌شناسی شناختی [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 75-94]
 • سراج، سید علی کاربست اَشکال آشنایی‌زدایی و هنجارگریزی در شعر احمدرضا احمدی [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 57-73]
 • سرداغی، محمدحسین بررسی عنصر زاویۀ دید در منظومۀ خسرو و شیرین نظامی براساس الگوی روایت‌شناسی ژرار ژنت [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 99-116]
 • سعادتی، افسانه نماد‌شناسی خورشید در مثنوی [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 95-114]
 • سعادتی، افسانه «علل دگرگشت نام شخصیت‌ها در قصه‌های مثنوی» [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 89-112]
 • سیف، عبدالرضا بررسی اسطوره و انواع آن در شعر معاصر (با نگاهی به شعر موسوی گرمارودی) [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 19-38]
 • سلاجقه، پروین بررسی «سه تابلو مریم» میرزاده عشقی، بر اساس نظریۀ کنش پی‌یر بوردیو [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 81-101]
 • سلطانی، منظر نقش‌های مرده در بلاغت نحوی آثار ادبی فارسی آسیای صغیرو بالکان بر مبنای نظریة هالیدی و تکیه بر گلزار دمساز قریمی، روضة العقول ملطیوی و بلبلستان موستاری [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 1-20]
 • سلطان محمدی، امیر چند بحث تازه در باب گونه های ادبی (ژانرهای ادبی) [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 95-112]
 • سلیمی، علی مقایسۀ تطبیقی شعر روایی نیما یوشیج و خلیل مَطران با تأمّلی در میزان خلّاقیّت هنری دو شاعر [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 113-131]
 • سلمانی نژادمهرآبادی، ساغر بررسی اسطوره و انواع آن در شعر معاصر (با نگاهی به شعر موسوی گرمارودی) [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 19-38]
 • سلمانی نژادمهرآبادی، ساغر اسطوره ایزدان و باشندگان فعال در شعر فارسی معاصر [(مقالات آماده انتشار)]
 • سلمان نصر، کورش تحلیل برخوانی «آرش» بهرام بیضایی، با رویکرد ترامتنیت [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 103-126]
 • سنایی، علی خوانشی فلسفی از مرگ‌‌آگاهی در رمان کلیدر (با تاکید بر هستی و زمان مارتین هایدگر) [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 101-120]
 • سنگی، مریم السادات واکاوی عناصر ساختاری و دستوری مقالات شمس تبریزی با رویکردی بر نقد ادبی پست مدرن [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 113-128]
 • سهراب نژاد، سید علی پژوهشی جدید در مبحث اضافه سمبلیک [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 89-112]

ش

 • شایگان‌مهر، محمّد بررسی نقد روان‌شناختی عبدالقاهر جرجانی (با تکیه بر کتاب اسرارالبلاغة) [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 43-61]
 • شاگشتاسبی، مولود تحلیل روایی داستان «نخجیران و شیر» مثنوی معنوی با رویکرد زبان‌شناسی رمزگان رولان بارت [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 1-19]
 • شاه‌علی رامشه، عباس تحلیل مهم ترین مؤلفه‌های کلامی اشاعره در امثال فارسی [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 211-231]
 • شبان قوچان عتیق، کبری صفات بلاغی با تکیه بر جنبه‌های کنایی آن در غزلیات سعدی شیرازی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 155-174]
 • شجاع پوریان، ولی االله بررسی تأثیر استدراکات بلاغیون بر روایی و پایداری ساختارمندی ایضاح‌البلاغۀ خطیب قزوینی [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 195-214]
 • شیخ الاسلامی، محمّد نقد نشانه ـ معناشناختی داستان شیخ صنعان در منطق‌‌الطیر عطار (با تکیه بر نظام‌‌های گفتمانی) [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 33-50]
 • شیری، قهرمان تحلیل داستان شیر و گاو و بازجست کار دمنه بر پایۀ نظریۀ دریافت [(مقالات آماده انتشار)]
 • شیری، قهرمان انواع طنز در آثار شاعران برجستۀ عصر سلجوقی [(مقالات آماده انتشار)]
 • شریفی ابنوی، مصطفی تأثیر اگزیستانسیالیسم بر نخستین رمان‌های مدرنِ فارسی [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 59-78]
 • شریف‌پور، عنایت‌االله عناصر بینامتنیت در روایات پیکارسک و مقامات [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 153-171]
 • شریفی‌ِولدانی، غلامحسین شخصیت‌‌های گروتسکی در تذکرۀ یخچالیه [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 131-148]
 • شعیری، حمیدرضا تحلیل سیر روایت‌پردازی در داستان هزار و یک‌شب بر مبنای رویکرد نشانه-معناشناسی [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 19-42]
 • شفیع صفاری، محمد بررسی اطناب بسط در دو منظومة خسرو و شیرین نظامی و امیر خسرو دهلوی [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 19-35]
 • شفق، اسماعیل بررسی کانون روایت در اسرارالتوحید [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 1-20]
 • شفق، اسماعیل سنجش صدق و کذب خبر در گزارههای ادبی [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 87-102]
 • شفق، اسماعیل استعارۀ جهتی در قصاید خاقانی با رویکرد شناختی [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 113-131]
 • شفق، اسماعیل مفهوم‌سازی استعاری خود‌ستایی‌های خاقانی بر اساس نظریۀ استعارۀ مفهومی [دوره 11، شماره 4، 1401، صفحه 85-107]
 • شکرپور، شهریار ماهیت چندمعنایی نشانه‌های تصویری در آثار نگارگری ایرانی (بررسی موردی چهار اثر از شاهنامۀ طهماسبی موجود در موزۀ آقاخان) [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 53-80]
 • شکوهی، گشین دلایل ادبی حذف نهاد در ردیف های فعلی قصاید خاقانی [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 159-168]
 • شمس، محمدجواد تحلیل زمینه‌های ایجاد هنجارگریزی در استعاره‌های عرفانی [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 1-20]
 • شمیسا، سیروس ایهام تناسب در محور عمودی متن (با نگاهی به سیر تحوّل ایهام در کتب بلاغی پارسی) [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 19-38]
 • شهاب رضوی، سید حسین غم غربت و کودکی و نوجوانی در دیوان دانش مشهدی [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 47-64]
 • شهرامی، محمدباقر بررسی اطناب بسط در دو منظومة خسرو و شیرین نظامی و امیر خسرو دهلوی [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 19-35]
 • شهرامی، محمدباقر بررسی عنصر زاویۀ دید در منظومۀ خسرو و شیرین نظامی براساس الگوی روایت‌شناسی ژرار ژنت [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 99-116]
 • شهولی کوشوری، کیامرث سیر و تطور تاریخی استعارۀ تمثیلیه در نگاهی نقادانه [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 149-164]
 • شَهولی کوشوری، کیامرث نقدی بر تفکر انکار مَجاز در قرآن [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 69-86]
 • شوبکلایی، علی‌اکبر نقد و بررسی نظریۀ وجود خیالی ابن عربی در غزلیات و رباعیات بیدل دهلوی [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 23-42]
 • شوهانی، علیرضا بررسی و تحلیل وجه تصویری شعر «ققنوس» از نیما یوشیج [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 75-102]

ص

 • صاحبی، سید محمد خوانش شالوده‌‌شکن قصیده‌‌ای از خاقانی [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 91-103]
 • صادقی، اسماعیل نمادپردازی و تصویرسازی با واژة کودک در ادبیات کلاسیک [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 139-157]
 • صادقی، اسماعیل تحلیل لایه‌‌های سبکی در غزلی از حافظ [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 179-197]
 • صادق پور مبارکه، مژگان تأثیر مفهوم «مرز» در شکل گیری داستان «رستم و سهراب» و «رستم و اسفندیار» [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 81-103]
 • صادقی سهل آباد، زینب پیروی شاعران روس از قالب‌های شعر فارسی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 175-193]
 • صادقی سهل‌آباد، زینب بررسی و توصیف نظام عروضی در زبان‌های روسی و فارسی [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 87-98]
 • صیادی نژاد، روح الله نقد و بررسی کنایات هنجارگریخته در دیوان ابن فارض و کلیات شمس مولوی [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 119-137]
 • صارمی، سهیلا بازتاب آیین مهر در مکتب فتوت [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 1-20]
 • صارمی گروی، سکینه تحلیل صنعت متناقض‌‌نما در تائیۀ کبرای ابن فارض [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 117-131]
 • صالحیان کبیر، عباس غم غربت و کودکی و نوجوانی در دیوان دانش مشهدی [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 47-64]
 • صالحی مازندرانی، محمدرضا آسیب‌شناسی مباحث علم بیان در کتاب‌های بلاغت فارسی [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 227-242]
 • صالحی مازندرانی، محمدرضا گونه‌شناسی مکان و مناسبات سوژه با آن در گفتمان تصوف؛ مطالعۀ موردی میراث صوفیانۀ ابوسعید ابوالخیر [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 63-86]
 • صبوری، نرجس‌بانو بررسی مفهوم‌سازی‌های «چشم» در غزلیات حافظ از دیدگاه شناختی [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 115-134]
 • صدرایی، رقیه کاربرد صوت و شبه‌جمله به عنوان شگردی خاص در ادبیات کودکان [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 235-249]
 • صرفی، محمدرضا نقد و تحلیل رئالیسم در ادبیّات داستانی ایران [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 143-162]
 • صفدری، زهره تحلیل تصعید و تلطیف تمایلات روانی پنج‌گانه در غزلیات سعدی [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 23-42]
 • صفری، جهانگیر گفتمان عرفان در رمان جزیره سرگردانی و ساربان سرگردان [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 129-146]
 • صلاحی، عسگر نقد و تحلیل تطبیقی ظرفیت نمایشی رمان‌های «آینه‌های دردار» و «کوزیما یا تقریباً گراتزیا» بر مبنای الگوی فرایتاگ [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 87-110]
 • صمیمی فر، سمیرا استعاره‌های مفهومی حوزۀ عشق در خسرو و شیرین نظامی [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 81-103]

ض

 • ضیایی، حسام تحلیل دوره‌های شعری فروغ فرخزاد؛ بر اساس مقولات «خود، فراخود و نهاد» در روان‌شناسی فروید [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 101-117]

ط

 • طایفی، شیرزاد نقد روان‌کاوانۀ سوگ‌‌نامه‌های خاقانی شروانی [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 133-149]
 • طایفی، شیرزاد نقد نشانه ـ معناشناختی داستان شیخ صنعان در منطق‌‌الطیر عطار (با تکیه بر نظام‌‌های گفتمانی) [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 33-50]
 • طایفی، شیرزاد «حاجی‌آقا» نوشتۀ صادق هدایت، اثری فراسوی گفتمان‌های سیاسی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 195-214]
 • طایفی، شیرزاد نقد رمان‌های نفرین‌شدگان و مهمانی تلخ با رویکرد منطق مکالمۀ باختین [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 61-84]
 • طایفی، شیرزاد تحلیل برخوانی «آرش» بهرام بیضایی، با رویکرد ترامتنیت [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 103-126]
 • طایفی، شیرزاد نقد مقایسه‌ای گلستان و گزیدۀ جوامع‌الحکایات و لوامع‌الروایات با رویکرد نشانه‌شناسی اخلاق [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 105-126]
 • طالبیان، یحیی بررسی استعارۀ جهت¬گیرانه و طرح واره¬های تصویری در شعر شاملو [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 99-126]
 • طالبیان، یحیی تحلیل و واکاوی نظریۀ نظم عبدالقاهر جرجانی در غزلی از حافظ (با تکیه بر نظریات هلیدی و گرایس) [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 153-170]
 • طالبیان، یحیی بیان مضامین تعلیمی در خلد برین وحشی بافقی با استفاده از خبر و انشای طلبی [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 153-172]
 • طالبیان، یحیی حذف و ذکر عناصر اصلی و فرعی جمله و کارکرد بلاغی آن‌ها در گرشاسپنامه و داستان بیژن و منیژۀ شاهنامه [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 37-58]
 • طالبیان، منصوره نقد و بررسی کنایات هنجارگریخته در دیوان ابن فارض و کلیات شمس مولوی [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 119-137]
 • طاهری، حمید شیوه ها و شگردهای اطناب در درّه نادره [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 77-94]
 • طاهری، حمید تصویر در تصویر (پژوهشی در تصویرهای هم‌پیوند براساس غزلیات حافظ) [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 19-40]
 • طاووسی، محمود صفات بلاغی با تکیه بر جنبه‌های کنایی آن در غزلیات سعدی شیرازی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 155-174]
 • طیب، زهیر بررسی تأثیر استدراکات بلاغیون بر روایی و پایداری ساختارمندی ایضاح‌البلاغۀ خطیب قزوینی [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 195-214]
 • طغیانی، اسحاق پدیدارشناسی عاطفه در ادبیات داستانی مقاومت با نگاهی بر رمان پل معلق [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 187-204]
 • طغیانی، اسحاق چند بحث تازه در باب گونه های ادبی (ژانرهای ادبی) [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 95-112]
 • طلایی، زینب نظریه جهان متن در روایت بیهقی [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 85-103]

ظ

 • ظاهری، ابراهیم گفتمان عرفان در رمان جزیره سرگردانی و ساربان سرگردان [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 129-146]
 • ظاهری عبدوند، ابراهیم نمادپردازی و تصویرسازی با واژة کودک در ادبیات کلاسیک [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 139-157]
 • ظهیری ناو، بیژن بررسی و تطبیق مقام معشوقی مولانا با نظریۀ فردانیّت یونگ [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 61-80]

ع

 • عالی محمودی، امیدوار ایهام موسیقایی در مثنوی«نُه سپهر» امیرخسرو دهلوی [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 7-7]
 • عامری، حیات توصیف و تبیین هنجارگریزی نوین گفتمانی در شعر کلاسیک امروز [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 159-178]
 • عبادی، معصومه بررسی تطبیقی درون‌مایه‌های آثار نمایشی عشقی، ایرج و عارف [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 159-182]
 • عباسی، حبیب الله سماع رنگ در غزلیات شمس (کمپوزیسیون رنگ و تأثیر رنگ در ادراک خودآگاه و ناخودآگاه) [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 215-234]
 • عباسی، حبیب الله نظریه جهان متن در روایت بیهقی [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 85-103]
 • عبدی، مهدی نقد و تحلیل تطبیقی ظرفیت نمایشی رمان‌های «آینه‌های دردار» و «کوزیما یا تقریباً گراتزیا» بر مبنای الگوی فرایتاگ [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 87-110]
 • عبدالله زاده، فؤاد تحلیل روان‌شناختی شخصیت «إریان» در رمان الرجل الذی آمن بر اساس نظریۀ مارتین سلیگمن [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 1-17]
 • عیدگاه طرقبه، وحید وزن دوری چیست؟ [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 135-152]
 • عرب مرادی، زهرا تحلیل دوره‌های شعری فروغ فرخزاد؛ بر اساس مقولات «خود، فراخود و نهاد» در روان‌شناسی فروید [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 101-117]
 • عرب یوسف‌آبادی، فائزه کاربردهای هم‌‌حضوری آیات قرآن کریم در روضۀ خلد مجد خوافی [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 53-67]
 • عرب یوسف‌آبادی، فائزه بازتاب کهن‌الگوهای نظریۀ یونگ در کتاب «من زنده‌ام» [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 147-161]
 • عشقی، جعفر بررسی و تطبیق مقام معشوقی مولانا با نظریۀ فردانیّت یونگ [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 61-80]
 • عظیمی، حمیدرضا معارضات همام و سعدی از دیدگاه صرف و نحو [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 41-58]
 • عقدایی، تورج تحلیل طرح‌واره‌های قدرتی در شعر حافظ [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 81-99]
 • علّامی، ذوالفقار نمادپردازی های حماسی در غزل نئوکلاسیک (با تکیه بر غزلیات سیمین بهبهانی، حسین منزوی و محمدعلی بهمنی) [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 163-181]
 • علی‌‌خواجه، شعیب زیبایی‌‌شناسی قصص قرآن کریم [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 71-86]
 • علیزاده خیاط، ناصر زیباشناسی تزئینات معماری در ادبیات دورۀ تیموری (مورد پژوهانه: شعر جامی) [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 119-142]
 • علی منش، ولی بررسی ترکیبات ابهام‌‌زا در اشعار نظامی و بیدل [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 111-129]
 • علی‌‌نوری، زهرا بررسی نشانه‌‌ها و شگردهای بیان معانی ثانوی در داستان‌‌های نجدی (با تکیه بر مجموعه داستان یوزپلنگانی که با من دویده‌‌اند) [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 1-18]
 • عمران‌پور، محمدرضا تقدیم فعل و اغراض بلاغی آن در داستان «رستم و اسفندیار» [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 111-130]

غ

 • غلامی، حمیده نقد بلاغی و سبکی رباعیات حافظ [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 17-36]
 • غلامی، علی بررسی و تحلیل خودشکوفایی در مصیبت‌نامۀ عطار و تبیین آن با نظریّۀ آبراهام مزلو [دوره 11، شماره 4، 1401، صفحه 21-44]
 • غلامی، مجاهد بازخوانی المُعجم فی معاییر اشعار العجم به مثابۀ تحریری از نقد الشّعر [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 111-134]
 • غلامی، ولی‌ تحلیل متنی پرنده من اثر فریبا وفی از دیدگاه کدهای پنج گانه نشانه‌شناختی رولان بارت [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 65-84]
 • غلامرضابیگی، مریم پیشگویی در منظومه‌های پهلوانی پس از شاهنامه [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 189-214]
 • غلام زاده، صدیقه سماع رنگ در غزلیات شمس (کمپوزیسیون رنگ و تأثیر رنگ در ادراک خودآگاه و ناخودآگاه) [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 215-234]
 • غنی‌پور ملکشاه، احمد بررسی و مقایسة ایهام و گونه‌های آن در اشعار خاقانی و حافظ [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 37-56]

ف

 • فاتحی، اقدس اثرپذیری مقدمۀ کوش‎نامه از دیباچۀ شاهنامه با تأکید بر تحمیدیه [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 35-58]
 • فاتحی نصر آباد، زهرا بیان مضامین تعلیمی در خلد برین وحشی بافقی با استفاده از خبر و انشای طلبی [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 153-172]
 • فاضلی، فیروز زیبایی‌شناسی تطبیقی؛ نقد بینامتنی مطالعات زیبایی‌شناختی ادبیّات کودک و نوجوان با بلاغت ادبیّات بزرگسال [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 61-80]
 • فتاحیان، فرزانه بررسی سر چشمه‌های حکایات روضة نخستین بهارستان جامی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 73-98]
 • فتحی، چیمن وحدت هنری در شاهنامۀ فردوسی ‌براساس فلسفۀ هنر بندتو کروچه [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 105-124]
 • فتحی، چیمن نقد نگره ی اخلاق سَروَری در بینش تراژیک اخوان ثالث [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 1-1]
 • فتحی مقدم، معصومه مطالعه تطبیقی ساختار کنایه در زبان فارسی و عربی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 89-106]
 • فخریان لنگرودی، فرزانه بازتاب رسانه‌های ارتباط‌جمعی در ادبیات داستانی معاصر ایران [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 27-52]
 • فرضی، حمیدرضا تحلیل رفتار متقابل جنبۀ «بالغ» و «والد» در شخصیت‌های داستانی مثنوی براساس نظریات اریک برن [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 133-152]
 • فرضی، حمیدرضا فنون روایی پسانوگرایی در رمان «دل فولاد» منیرو روانی‌پور [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 39-62]
 • فرهادی، نوازالله درآمدی بر نگرش سیستمی در داستان کوتاه ایرانی [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 59-81]
 • فسایی، جعفر بازخوانی نقش انقلاب علمی داروین در شکل‌گیری نیهلیسم در اندیشه‌های صادق هدایت [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 135-158]
 • فضیلت، محمود سبک اصفهانی در ترازوی نقد تاریخی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 127-142]
 • فضیلت، محمود جستاری در تخلص‌های غریب و طنزآمیز در شعر فارسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • فقیهی، حسین بررسی موسیقی کلام در مقامات حمیدی با تکیه بر کارکرد آرایة جناس [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 21-36]
 • فلاح، غلامعلی تحلیل داستان «رستم و سهراب» براساس نظریۀ روایت‌شناسی کلود برمون [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 51-71]
 • فلاح، غلامعلی سماع رنگ در غزلیات شمس (کمپوزیسیون رنگ و تأثیر رنگ در ادراک خودآگاه و ناخودآگاه) [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 215-234]
 • فلاح، غلامعلی تثبیت گفتمان اشعری در برابر گفتمان‌های خردگرا بر مبنای عامل دسترسی (با تکیه بر دیوان ناصرخسرو و رباعیات خیام) [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 1-26]
 • فولادی، علیرضا بررسی گونه‌ها، شگردها و درونمایه‌های طنز در آثار سید حسن حسینی(نوشداروی طرح ژنریک، براده‌ها و فستیوال خنجر) [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 101-118]
 • فولادی رشت آباد، شهرام شیوه ها و شگردهای اطناب در درّه نادره [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 77-94]

ق

 • قادری، آزاده واکاوی زیبایی‌شناسی و معناشناسی سبک تکرار در اشعار نازک الملائکه ونیمایوشیج(مطالعه موردی چند قصیده) [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 17-32]
 • قاسمی اصل، زینب مطالعۀ سرمایه‌های اجتماعی زنان در عربستان براساس نظریۀ پیر بوردیو؛ مطالعۀ موردی: رمان دختران ریاض [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 21-39]
 • قاسمی پور، قدرت گونه‌شناسی مکان و مناسبات سوژه با آن در گفتمان تصوف؛ مطالعۀ موردی میراث صوفیانۀ ابوسعید ابوالخیر [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 63-86]
 • قاسم زاده، سید علی مقایسۀ تطبیقی عنصر پی‌رنگ و معنا در دو روایت قدیم و جدید از داستان «دو کاج» [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 19-35]
 • قاسم‌زاده، مهدی تقدیم فعل و اغراض بلاغی آن در داستان «رستم و اسفندیار» [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 111-130]
 • قائمی، فرزاد تحلیل کهن‌‌الگویی آرمان‌شهرگرایی و سیر الگوواره‌‌های ادبیات آرمان‌شهری در ادب کلاسیک ایران [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 131-150]
 • قربانپور آرانی، حسین زیبایی‌شناسی رباعی‌های بیژن ارژن از منظر نقد فرمالیستی [دوره 11، شماره 4، 1401، صفحه 63-84]
 • قلاوندی، زیبا بررسی جامعه شناختی داستان «سیاسنبو» اثر محمد رضا صفدری براساس ساختارگرایی تکوینی گلدمن [(مقالات آماده انتشار)]
 • قنبری، کامران تحلیل داستان شیر و گاو و بازجست کار دمنه بر پایۀ نظریۀ دریافت [(مقالات آماده انتشار)]
 • قوامی، هانیه ریخت‌شناسی حکایت‌های گلستان سعدی (بر اساس الگوی پیشنهادی پاول وهویلین) [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 243-254]

ک

 • کیایی تنکابنی، طاهره کاربرد صوت و شبه‌جمله به عنوان شگردی خاص در ادبیات کودکان [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 235-249]
 • کاردگر، یحیی بررسی اوج و فرود آرایه‌های بدیعی در شعر فارسی [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 73-89]
 • کاردگر، یحیی موسیقی، سنجه‌ای در شناخت اوج و فرود رباعی فارسی [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 105-126]
 • کاظمی، فاطمه دلالت تقدیم و تأخیر در سیاق نفی و اثبات از دیدگاه عبدالقاهر جرجانی [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 91-109]
 • کاکه رش، فرهاد شگردهای قصر در اشعار حافظ، معیار ساختار زبان و بلاغت فارسی [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 113-131]
 • کیانی، رضا بن‌مایه‌های آشنایی‌زدایی در حوزۀ ترکیب‌پذیری واژگانی؛ با نگاهی تطبیقی به شعر معاصر ایران و عراق [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 143-164]
 • کریمی، عباس تشبیه قریب (مبتذل) و شیوه‌های رفع ابتذال تشبیه (در کتب بیان مشهور فارسی) [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 105-124]
 • کریمی دوستان، غلامحسین تحلیل استعاره‌ـ روان‌کاوی داستان کودکانۀ «یک داستان محشر»: بر پایۀ نظریۀ ناخودآگاهِ زبانی [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 43-66]
 • کریمی دوستان، غلامحسین خوانش نشانه ـ جامعه‌‌شناختی رمان کودکانۀ «خرسی که چپق می کشید»:با رویکرد مارکسیستی [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 65-88]
 • کریمی قره‌بابا، سعید تصویرهای زنجیره‌ای در شعر شفیعی‌ کدکنی [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 85-101]
 • کریمی مطهر، جان اله پوشکین؛ سعدی جوان روسیه (جایگاه سعدی در اشعار پوشکین) [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 39-49]
 • کریمی نژاد، نجمه دلایل رویکرد امیرخسرو دهلوی در غزل به وقوع‌گویی و واسوخت‌سرایی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 119-134]
 • کمالی، راهله روان‌شناسی عشق در غزل سعدی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 199-212]
 • کمالی، مهدی بررسی ویژگی‌های سبکی اوزان غزل‌های بیدل دهلوی [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 57-76]
 • کمالجو، مصطفی تحلیل بلاغی اشعار عربی سعدی با نگاه به «تشبیه‌» [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 77-96]
 • کوهستانیان، آرمان نقد محققان بر شاهنامه‌ی فردوسی و پاسخ بدان (با تکیه بر آرای طه ندا) [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 205-224]

گ

 • گیتی، شهریار نقد و تحلیل تطبیقی ظرفیت نمایشی رمان‌های «آینه‌های دردار» و «کوزیما یا تقریباً گراتزیا» بر مبنای الگوی فرایتاگ [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 87-110]
 • گراوند، علی هنرنمایی خاقانی در استعارۀ مصرحۀ مطلقه [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 93-109]
 • گراوند، مهدی بررسی و مقایسه‌ی مصرع‌های تضمینی حافظ از دیگر شاعران [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 41-60]
 • گلی، احمد ساخت‌های نحویِ بیانِ حصر در زبان فارسی (مطالعۀ موردی: آثار سعدی) [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 163-182]
 • گلی، احمد زیباشناسی تزئینات معماری در ادبیات دورۀ تیموری (مورد پژوهانه: شعر جامی) [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 119-142]
 • گلی، حسین نقد ساختارگرایی در گذر نظریه و تطبیق [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 107-126]
 • گلچین، میترا تشبیه قریب (مبتذل) و شیوه‌های رفع ابتذال تشبیه (در کتب بیان مشهور فارسی) [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 105-124]
 • گلچین، میترا ساختارشناسی روایت‌های مثنوی بر اساس الگوی «زمان» در حکایت‌های دفتر اوّل [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 127-148]
 • گلی زاده، پروین نماد‌شناسی خورشید در مثنوی [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 95-114]
 • گودرزی، سیاوش بلاغت وجهیت در شعر مدحی دربار غزنوی [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 133-151]
 • گودرزی، سیمین‌دخت نقد و بررسی ترجمۀ صادق هدایت از زندِ وَهومن‌یَسن [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 123-142]

ل

م

 • ماحوزی، مهدی صفات بلاغی با تکیه بر جنبه‌های کنایی آن در غزلیات سعدی شیرازی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 155-174]
 • مالمیر، تیمور تحلیل شیوة پسامدرنی روایت زنان در مجموعه داستان «بماند...» [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 1-20]
 • مالمیر، تیمور کارکرد استعاره‌‌های طنزآمیز شراب در غزلیات حافظ [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 165-184]
 • مالمیر، تیمور تحلیل روایت یازده سپتامبر در مجموعه داستان آبی ماورای بحار [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 173-194]
 • مالمیر، تیمور تحلیل ساختار روایی داستان خسرو و شیرین نظامی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 17-35]
 • مالمیر، تیمور وحدت هنری در شاهنامۀ فردوسی ‌براساس فلسفۀ هنر بندتو کروچه [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 105-124]
 • مالمیر، تیمور نقد و تحلیل زندگی‌نامه‌نویسی ابراهیم یونسی در قالب رمان زمستان بی‌بهار [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 159-184]
 • مالمیر، تیمور بررسی تطبیقی درون‌مایه‌های آثار نمایشی عشقی، ایرج و عارف [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 159-182]
 • مالمیر، تیمور اقتباس طنزآمیز حافظ از کرامتی صوفیانه [(مقالات آماده انتشار)]
 • مالمیر، محمد ابراهیم استعاره‌های مفهومی حوزۀ عشق در خسرو و شیرین نظامی [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 81-103]
 • مباشری، محبوبه پیروی شاعران روس از قالب‌های شعر فارسی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 175-193]
 • مباشری، محبوبه تحلیل «صنعت فرهنگ» در رمان خاطرات اردیبهشت از جعفر مدرس صادقی [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 25-42]
 • مجد، امید نقد بلاغی و سبکی رباعیات حافظ [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 17-36]
 • مجد، امید تصویر اگزیستانس در مجموعه داستان گور وگهوارة غلام حسین ساعدی براساس دیدگاه کیر کگور ویاسپرس [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 127-166]
 • مجد، امید فرضیه‌ای تازه دربارۀ مهم‎ترین عوامل تأثیرگذار بر متون ادبی (ویژگی‎های شاهکارها) [دوره 11، شماره 4، 1401، صفحه 45-62]
 • محبّتی، مهدی نقد و بررسی اطناب و انواع آن در متون بلاغی فارسی [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 149-172]
 • محبوبی مقدم، مهران مقایسۀ ساختار عروض فارسی و موسیقی کلاسیک ایرانی [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 59-80]
 • محرمی، رامین وحدت هنری در شاهنامۀ فردوسی ‌براساس فلسفۀ هنر بندتو کروچه [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 105-124]
 • محرمی، رامین نقد نگره ی اخلاق سَروَری در بینش تراژیک اخوان ثالث [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 1-1]
 • محسنی گردکوهی، فاطمه تبیین مفهوم آزادی در عرفان و مقایسۀ آن با تعاریف رایج در فلسفۀ غرب [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 125-148]
 • محمدی، علی بررسی و تحلیل خودشکوفایی در مصیبت‌نامۀ عطار و تبیین آن با نظریّۀ آبراهام مزلو [دوره 11، شماره 4، 1401، صفحه 21-44]
 • محمدی، فاطمه جنگ جهانی دوم و شمشیر آخته شعر شاعران روس [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 29-44]
 • محمدی، فرهاد ساخت‌های نحویِ بیانِ حصر در زبان فارسی (مطالعۀ موردی: آثار سعدی) [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 163-182]
 • محمدی، محسن تصویر پردازی هنری در شعر حسین بن ضحاک (بررسی موردی خمریات) [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 83-100]
 • محمدی، مطهره ساختارشناسی روایت‌های مثنوی بر اساس الگوی «زمان» در حکایت‌های دفتر اوّل [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 127-148]
 • محمدی، معصومه نقد و بررسی ندا در بلاغت فارسی و عربی [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 185-202]
 • محمّدی، محمّدحسین مبالغه؛ تصویری فراتر از خیال [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 95-114]
 • محمدزاده، حسنا زیبایی‌شناسی رباعی‌های بیژن ارژن از منظر نقد فرمالیستی [دوره 11، شماره 4، 1401، صفحه 63-84]
 • محمدی فشارکی، محسن زبان زمان: سبک‌شناسی گزاره‌های زمانی و بررسی زمان ماجراجویی در ترجمۀ هزارویک شب [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 1-15]
 • محمدی فشارکی، محسن «علل دگرگشت نام شخصیت‌ها در قصه‌های مثنوی» [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 89-112]
 • محمدی کله سر، علیرضا ساختار و کارکرد تصویر رویش در شعر شفیعی کدکنی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 107-124]
 • محمودی، شهرام تحلیل مکانیسم روان رنجورانۀ مهرطلبی در داستان های مثنوی بر اساس نظریّۀ کارن هورنای [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 185-209]
 • محمودی، محمد علی تأثیر «نظریه آشوب» در تقویت سویه‌های پسامدرن داستان «همنوایی شبانه ارکستر چوب‌ها» [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 67-87]
 • محمودی بختیاری، بهروز استعاره‌های هستی‌شناختی در شاهنامۀ فردوسی از دیدگاه زبان‌شناسی شناختی [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 75-94]
 • مخبر، ثانیه انسجام متنی مقالات شمس تبریزی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 45-72]
 • مدرسی، فاطمه انسجام متنی مقالات شمس تبریزی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 45-72]
 • مدرسی، فاطمه بررسی کانون روایت در اسرارالتوحید [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 1-20]
 • مرادی، ایوب بررسی معضل معنایی بیت «ای گل تو دوش...» از حافظ بر پایة نظریة انسجام واژگانی هالیدی و حسن [(مقالات آماده انتشار)]
 • مرادی، ساحره تثبیت گفتمان اشعری در برابر گفتمان‌های خردگرا بر مبنای عامل دسترسی (با تکیه بر دیوان ناصرخسرو و رباعیات خیام) [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 1-26]
 • مرادی، علیرضا سماع رنگ در غزلیات شمس (کمپوزیسیون رنگ و تأثیر رنگ در ادراک خودآگاه و ناخودآگاه) [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 215-234]
 • مرادی، محمد هادی دلالت تقدیم و تأخیر در سیاق نفی و اثبات از دیدگاه عبدالقاهر جرجانی [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 91-109]
 • میرباقری فرد، سید علی اصغر تحلیل زمینه‌های ایجاد هنجارگریزی در استعاره‌های عرفانی [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 1-20]
 • میر باقری فرد، سیّد علی اصغر نقد و بررسی ندا در بلاغت فارسی و عربی [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 185-202]
 • مرتضایی، جواد بررسی تداعی مجاورت و علاقه‌های مجاز [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 215-226]
 • مرتضوی، جمال الدین نمادپردازی و تصویرسازی با واژة کودک در ادبیات کلاسیک [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 139-157]
 • میرزایی، فرامرز کاربست شگردهای علم معانی در شعر فارسی و عربی (مطالعۀ موردی مضمون اندرز در شعر نیما یوشیج و نازک‌الملائکه) [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 99-118]
 • میرزانیا، محمدرضا هنجارگریزی در اشعار نزار قبّانی [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 171-186]
 • مژگانی، نگین اضافۀ استشهادی [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 243-255]
 • مسجدی، حسین تصرفات مولانا در داستان‌پردازی با رویکرد اطناب [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 57-77]
 • مسعودی علوی، حمیدرضا بررسی «سه تابلو مریم» میرزاده عشقی، بر اساس نظریۀ کنش پی‌یر بوردیو [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 81-101]
 • مسلمی، زهرا ارزیابی تعریب شعر «مهتاب» نیما یوشیج با تکیه بر نظریۀ وینی و داربلنه [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 103-122]
 • مشتاق مهر، رحمان ساخت‌های نحویِ بیانِ حصر در زبان فارسی (مطالعۀ موردی: آثار سعدی) [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 163-182]
 • مشرف الملک، مریم تحلیل گفتمان نظامی در منظومۀ خسرو و شیرین از منظر آمریّت گوینده [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 183-199]
 • مشهدی، محمدامیر نقد و تحلیل تشبیه در نفثة‌المصدور [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 1-21]
 • مشهدی، محمدامیر نقد و تحلیل تصویر استعاری در اشعار عربی سعدی [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 201-220]
 • مشهدی، محمدامیر ایهام آفرینی ناصر بخارایی [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 167-187]
 • مقصودی نژاد، مرتضی پیشگویی در منظومه‌های پهلوانی پس از شاهنامه [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 189-214]
 • ملا ابراهیمی، عزت نقد جامعه‌‌شناختی رمان صیادون فی شارع ضیق از جبرا ابراهیم جبرا [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 1-18]
 • ملا ابراهیمی، عزت ارزیابی تعریب شعر «مهتاب» نیما یوشیج با تکیه بر نظریۀ وینی و داربلنه [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 103-122]
 • منتشلو، معصومه تحلیل روایت یازده سپتامبر در مجموعه داستان آبی ماورای بحار [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 173-194]
 • منصوری آلهاشم، سمانه تحلیل انتقادی نمادپردازی در مجموعه شعر نافه فریدون توللی [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 85-103]
 • منوچهری، مریم استعارۀ جهتی در قصاید خاقانی با رویکرد شناختی [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 113-131]
 • منوچهری، مریم مفهوم‌سازی استعاری خود‌ستایی‌های خاقانی بر اساس نظریۀ استعارۀ مفهومی [دوره 11، شماره 4، 1401، صفحه 85-107]
 • مهدوی‌فر، سعید بایستگی نگارش فرهنگ نام‌تصویرهای ادب پـارسی با بررسی نمونه‌ای دیوان خاقانی [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 1-18]
 • مهرآوران، محمود اثرپذیری مقدمۀ کوش‎نامه از دیباچۀ شاهنامه با تأکید بر تحمیدیه [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 35-58]
 • مؤذنی، علی محمد بررسی تطبیقی درون‌مایه‌های آثار نمایشی عشقی، ایرج و عارف [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 159-182]
 • مؤذّنی، علی‌محمّد درآمدی بر جایگاه فرایند اقناع در فنّ خطابه و مطالعات ادبی [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 93-111]
 • موذنی، علی محمد خویشاوندی «داستانک» و «حکایت» با نگاهی بر بهارستان جامی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 1-15]
 • موذنی، علی محمد بررسی تأثیر استدراکات بلاغیون بر روایی و پایداری ساختارمندی ایضاح‌البلاغۀ خطیب قزوینی [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 195-214]
 • موذنی، علی محمد بررسی اقتباسات قرآنی در دیباچۀ تفسیر خزائن‌الأنوار و معادن‌الأخبار خاتون‌آبادی [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 103-121]
 • موسوی، مصطفی مطالعۀ تطبیقی شعر غالب دهلوی و اقبال لاهوری [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 135-153]
 • موسوی، مصطفی بلاغت وجهیت در شعر مدحی دربار غزنوی [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 133-151]
 • موسوی، مصطفی تحلیل مهم ترین مؤلفه‌های کلامی اشاعره در امثال فارسی [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 211-231]
 • موسوی‌راد، سیّدمصطفی تحلیل دو رمانِ پرندة من و ماهی‌ها در شب می‌خوابند بر اساس مؤلّفه‌های نوشتار زنانه [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 51-70]
 • موسوی گورابی، سپیده تبیین مفهوم آزادی در عرفان و مقایسۀ آن با تعاریف رایج در فلسفۀ غرب [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 125-148]
 • مؤمنی هزاوه، امیر نقد و بررسی اطناب و انواع آن در متون بلاغی فارسی [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 149-172]

ن

 • ناجی، مهسا نشانه‌شناسی اجتماعی رمانِ کولی کنار آتش با تکیه بر نظریه‌ی پی‌یر گیرو [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 1-26]
 • نادری فرد، علی سبک‌شناسی و تحلیل ساخت دستوری مهم‌ترین «همکردِ» زبان فارسی در قصاید خاقانی [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 55-73]
 • ناشر، پونه تحلیل ساختار و لحن دو غزل از سعدی [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 153-173]
 • ناصری، شهلا تحلیل شیوة پسامدرنی روایت زنان در مجموعه داستان «بماند...» [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 1-20]
 • نافلی شهرستانی، مریم تحلیل و بررسی تصاویر تشبیهی در اسرارالتوحید [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 203-221]
 • نبی لو، علیرضا بررسی تصاویر شعری «بنفشه» در ادبیات فارسی [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 133-153]
 • نجفی، راحله بینامتنی شخصیّت معرّی در شعر معاصر عربی [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 31-49]
 • نصراللهی، یدالله بوطیقای غزل قیصر امین پور [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 221-240]
 • نصراللهی، یدالله معماری سازه‌های زبانی در نثر دیباچۀ متون کهن (نگاه زبان‌شناختی به دیباچۀ چند متن کهن فارسی) [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 155-177]
 • نصراللهی، یدالله بررسی نوع ادبی در سه اثر منثور فارسی (حسین کرد شبستری،دارابنامه بیغمی و چهارمقاله نظامی عروضی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • نظری، علیرضا تحلیل سبک‌‌شناختی و زیبایی‌‌شناختی ترجمۀ اشعار عربی سعدی‌شیرازی به‌دست مؤیدشیرازی [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 233-241]
 • نظری، ماه تجلی خدای بی‌کرانه (زروان) در شاهنامه و شخصیت زال [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 237-254]
 • نظری، نجمه روان‌شناسی عشق در غزل سعدی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 199-212]
 • نعیمی، شیرزاد بازنمایی واقعیت در سلجوقنامۀ ظهیرالدّین نیشابوری: از داستان‌پردازی تا گفتمان‌سازی [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 255-274]
 • نعمتی، فاروق جلوه‌‌های بلاغت در ایران باستان (با تکیه بر شواهد ذکرشده در منابع عربی) [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 37-51]
 • نعمتی، فاروق بن‌مایه‌های آشنایی‌زدایی در حوزۀ ترکیب‌پذیری واژگانی؛ با نگاهی تطبیقی به شعر معاصر ایران و عراق [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 143-164]
 • نقابی، عفت زیبایی شناسی تطبیقی آثار نثر مرسل با تأکید بر قطب مجازی یاکوبسن [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 251-270]
 • نیکخواه، مظاهر بررسی نمودهای آنیمای معشوق در منظومۀ ویس و رامین (با رویکرد نظریۀ کهن‌الگوی یونگ) [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 217-236]
 • نیکوبخت، ناصر کاربست شگردهای علم معانی در شعر فارسی و عربی (مطالعۀ موردی مضمون اندرز در شعر نیما یوشیج و نازک‌الملائکه) [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 99-118]
 • نیکوبخت، ناصر تحلیل روان‌شناختی «نیاز به تفریح» در داستان‌های برگزیدۀ کودکان بر اساس نظریۀ انتخاب ویلیام گلاسر [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 149-168]
 • نوری، اکرم بازتاب آیین مهر در مکتب فتوت [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 1-20]
 • نوریان، سید مهدی چند بحث تازه در باب گونه های ادبی (ژانرهای ادبی) [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 95-112]
 • نوریان، مهدی تصرفات مولانا در داستان‌پردازی با رویکرد اطناب [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 57-77]
 • نورائی، الیاس پژوهشی بر رابطۀ راوی با روایت‌شنو و رویدادها و شخصیّت‌ها در ادبیّات داستانی [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 37-55]
 • نوروز، مهدی بررسی ادراک واقعیت در اندیشۀ ناصرخسرو (بر پایۀ نظریۀ خودشکوفایی آبراهام مزلو) [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 41-75]

و

 • واثق عباسی، عبدالله نقد و تحلیل تشبیه در نفثة‌المصدور [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 1-21]
 • والامهر، پروانه خوانشی فلسفی از مرگ‌‌آگاهی در رمان کلیدر (با تاکید بر هستی و زمان مارتین هایدگر) [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 101-120]
 • وثاقتی جلال، محسن زیبایی شناسی تطبیقی آثار نثر مرسل با تأکید بر قطب مجازی یاکوبسن [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 251-270]
 • وطن خواه، رضوان نقد بلاغی اشعار سنّتی نیما [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 87-106]
 • وفایی، عباسعلی کاربرد صوت و شبه‌جمله به عنوان شگردی خاص در ادبیات کودکان [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 235-249]
 • وفایی، عباسعلی تحلیل ساختار و لحن دو غزل از سعدی [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 153-173]
 • ولی پور هفشجانی، شهناز چالش گفتمانی در بازتعریف هویت زنانه در شازده احتجاب [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 105-127]

ه

 • هادی، روح الله اضافۀ استشهادی [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 243-255]
 • هادی زاده، محمد جواد بررسی تداعی مجاورت و علاقه‌های مجاز [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 215-226]
 • هاشمی، رقیه تحلیل داستان"سگ ولگرد" بارویکرد تبارشناسانه از مفهوم الیناسیون (از خود بیگانگی) [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 121-142]
 • هاشمی، ماندانا واکاوی مؤلفه‌های نظریۀ معنادرمانی ویکتور فرانکل در اشعار فروغ فرخزاد [دوره 11، شماره 4، 1401، صفحه 109-129]
 • هاشمیان، سیده فاطمه معارضات همام و سعدی از دیدگاه صرف و نحو [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 41-58]
 • هاشمیان، لیلا تحلیل دو داستان «گنبد سبز» و «گنبد سرخ» نظامی گنجوی براساس نظریۀ «فرایند فردیت» یونگ [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 137-151]
 • هجری، فاطمه نقد و بررسی اطناب و انواع آن در متون بلاغی فارسی [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 149-172]

ی

 • یاری ‌نظام‌آبادی، بدری مقایسۀ تطبیقی شعر روایی نیما یوشیج و خلیل مَطران با تأمّلی در میزان خلّاقیّت هنری دو شاعر [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 113-131]
 • یاسری، حسین نقدی بر بُعد تعلیمی رؤیا در حکایت «آن پادشاه‌زاده که پادشاهی حقیقی به وی روی نمود» از مثنوی با توجه به نظریۀ یونگ و فروید [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 119-138]
 • یاسینی، امید بررسی کانون روایت در اسرارالتوحید [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 1-20]
 • یحیی‌پور، مرضیه جنگ جهانی دوم و شمشیر آخته شعر شاعران روس [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 29-44]
 • یحیی‌پور، مرضیه بررسی تیپ شخصیّتی «پابرهنه» در داستانهای ماکسیم گورکی [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 1-16]
 • یزدان جو، محمد آسیب‌شناسی مباحث علم بیان در کتاب‌های بلاغت فارسی [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 227-242]
 • یعقوبی جنبه سرایی، پارسا بازنمایی واقعیت در سلجوقنامۀ ظهیرالدّین نیشابوری: از داستان‌پردازی تا گفتمان‌سازی [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 255-274]
 • یعقوبی جنبه سرایی، پارسا منطق تعامل در روایت‌های سیاسی-اخلاقی کلاسیک فارسی: آداب معاشرت و فاصله‌گزینی [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 25-46]
 • یگانه، سپیده نمادپردازی های حماسی در غزل نئوکلاسیک (با تکیه بر غزلیات سیمین بهبهانی، حسین منزوی و محمدعلی بهمنی) [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 163-181]
 • یگانه، سپیده ریخت‌شناسی حکایت‌های گلستان سعدی (بر اساس الگوی پیشنهادی پاول وهویلین) [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 243-254]
 • یوسفی، پروین تصریح و تعادل در ترجمه‌ی کلیله و دمنه‌: باب شیر و گاو [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 1-22]
 • یوسفیان کناری، محمدجعفر چالش‌ شکل و محتوا در اقتباس نمایشی از داستان‌های مرکب؛ با تمرکز بر دو اثر مد و مه و تابستان همان‌سال [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 21-34]
 • یوسف‌پور، محمدکاظم نقدی بر بُعد تعلیمی رؤیا در حکایت «آن پادشاه‌زاده که پادشاهی حقیقی به وی روی نمود» از مثنوی با توجه به نظریۀ یونگ و فروید [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 119-138]
 • یوسف فام، عالیه بررسی «سه تابلو مریم» میرزاده عشقی، بر اساس نظریۀ کنش پی‌یر بوردیو [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 81-101]